นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา .ศ.

วุฒิ/วิชาเอก

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2555

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (สื่อคอมพิวเตอร์)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2548

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) ธุรกิจศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน:

นักวิชาการศึกษา งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

บริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี

ผลงานที่ผ่านมา 

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ มทร.ธัญบุรี  www.rmutt.ac.th
2. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เว็บไซต์ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ เช่น

– รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี www.pmca.or.th
– มูลนิธิสถาบันศึกษานโยนายสาธารณะ www.ppsi.or.th
– การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร : จากโซเชียลมีเดีย www.smcbt.net
– โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี www.rspg.rmutt.ac.th
– SME RMUTT www.sme.rmutt.ac.th
– ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สกลนคร www.iotopsakon.com
– กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME  www.sme-cluster.rmutt.ac.th

งานออกแบบให้กับหน่วยงานภายนอก

– สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนลยีด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) SMEs
– ออกแบบแพกเก็ตสินค้า OTOP ให้กับผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยในต่างประเทศ

3. เขียนตำราการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

ประวัติด้านวิทยากร

เรื่องที่สอน/บรรยาย สถานที่/หน่วยงานที่จัด วันที่ จำนวนชั่วโมง
1 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 17-18 กรกฏาคม 2561 12
2 โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม 6-8 มิถุนายน 2561 21
3 เทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม 30-31 พฤษภาคม 2561 14
4 โครงการอบรม หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม 15-พ.ค.-61 7
5 อบรม Infographic ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.บุรี 2-4 พฤษภาคม 2561 21
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ด้วยการสร้าง อินโฟกราฟิก อย่างมืออาชีพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม 24-26 เมษายน 2561 21
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วยการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สถาบันพระบรมราชชนก) 28 – 30 มีนาคม 2561 21
8 อบรมอาสาสมัครทีมเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
22 – 31 มกราคม 2561 21
9 การสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วย Google Application, prezi.com และ captivate 8 เทศลบาลนครรังสิต 22-23  กรกฏาคม 2560 18
10 การออกแบบปกหนังสือ ปกรายงานด้วย Program Illustrator เทศลบาลนครรังสิต 15-16 กรกฏาคม 2560 14
11 การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม 25-27 พฤษภาคม 2560 18
12 โครงการอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม 16-17 พฤษภาคม 2560 12
13 โครงการอบรม Computer Literacy IC3 GS5 Camp (Season 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2560
14 โครงการอบรม Computer Literacy IC3 GS5 Camp (Season 4) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 เมษายน ถึง 19 กรกฎาคม 2560 7 วัน
(49 ชั่วโมง)
15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำเสนองานด้านความมั่นคงพร้อมวิธีการปฏิบัติการใช้โปรแกรมอย่างมืออาชีพ” สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล 29-31 มีนาคม 2560 18
16 เทคนิคการนำเสนองานด้านความมั่นคงอย่างมืออาชีพ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล 8-9 ธันวาคม 2559 12
17 สอนนักศึกษารายวิชา 02323304 Multimedia and Animation Instuction Design คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 1 เทอม
18 การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน คณะศิลปศาสตร์-นักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา 6 ตุลาคม 2559 3
19 การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพด้วย Piktochart องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 26 กันยายน 2559 6
20 การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สสว. 14-16 มิถุนายน 2559 18
21 หลักสูตร Social Mardeting สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม 29-เม.ย.-59 6
22 การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (Weblog) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม 20-22 เมษายน 2559 18
23 เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีฯ เทรนด์ IT xu 2016 คณะสื่อสารมวลชน -นักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา 3 มีนาคม 2559 3
24 การตกแต่งภาพเพื่อสร้างโปสเตอร์ด้วย PHOTOSHOP CS6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม 20-22 มกราคม 2559 18
25 การออกแบบและการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม  14-15 มกราคม 2559 12
26 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc และสรุปค่าสถิติของแบบสอบถาม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม 28 มกราคม 2559 6
27 การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม 21-23 ธันวาคม 2558 18
28 พัฒนาเว็บบล็อกด้วยโปรแกรม WordPress โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 2-4 ตุลาคม 2558 18
29 การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม  26-28 สิงหาคม 2558 18
30 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 14 สิงหาคม 2558 6

ประกาศนียบัตร (Certificate) 

ที่ Certificate หน่วยงาน วันที่ออกใบประกาศ
1 IC3 Internet and Computing core Certification Certiport, Inc. May 16, 2013
2 Building Capacity in Educational  Leadership and Management in the ASEAN Community CPSC : Colombo Plan Staff College for Technician Education October 18, 2012
3 Microsoft Certified Application Specialist for Office PowerPoint 2007 Microsoft Certified November 24, 2009
4 ICDL Start Certificate ICDL International Computer August 4, 2008
1.   Concepts of Information Technology (IT)
2.   Using the Computer and Managing Files
3.   Word Processing
4.   Information and Communication
5 Microsoft Office Specialist Office Certification  Microsoft Office Word 2003 Microsoft August 15, 2008

ผลงานด้านอื่น ๆ