รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

www.moodle.rmutt.ac.th

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลระดับหน่วยงาน
รางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้งาน สาขาวิชาที่มีการส่งเสริมการใช้งาน  6  สาขา
จำนวนรายวิชาที่มีการเปิดสอน และมีนักศึกษาเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง
1. ภาควิชาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ
2. สาขาภาษาตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์
3. สาขาสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์
4. ภาควิชาการบัญชีและการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ
5. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6. ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

March 21, 2013

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.moodle.rmutt.ac.th รางวัลระดับหน่วยงาน รางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้งาน สาขาวิชาที่มีการส่งเสริมการใช้งาน  6  สาขา จำนวนรายวิชาที่มีการเปิดสอน และมีนักศึกษาเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง 1. ภาควิชาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ 2. สาขาภาษาตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์ 3. สาขาสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ 4. ภาควิชาการบัญชีและการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ 5. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  […]