20140603-banner

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

นวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.  ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 **ลงทะเบียนออนไลน์**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02 549 3083 , 02 549 4079

หลักการและเหตุผล                                                            

ด้วย ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานส่วนบุคคลด้วยWordPress ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า CMS (content management system)  ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซด์หรือจัดทำบล็อกสามารถที่จะบริหารจัดการระบบ การปรับแต่ง การใส่ข้อมูล การแก้ไขข้อมูลได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม  เพื่อสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บบล็อกส่วนตัว การเขียนเรื่องราว ไดอารี ฯลฯ ซึ่ง WordPress มีระบบที่ช่วยจัดการเนื้อหา อีกทั้งยังสามารถแก้ไข/ปรับเปลี่ยน หน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงมีแนวความคิดที่จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ portfolio ให้สามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนา บริหาร และจัดการข้อมูล portfolio หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเว็บบล็อก การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสืบค้นได้รวดเร็ว 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาเว็บบล็อคและจัดเก็บข้อมูลได้

ร้อยละ

80

2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถถ่ายทอดเนื้อหาทางวิชาการผ่าน Website ได้

ร้อยละ

80

3.ยกระดับและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำคัญสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 3.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ร้อยละ

80

ระยะเวลาฝึกอบรม  ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฏาคม  2557

เป้าหมาย/ผลลัพธ์

  1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จำนวน  40  คน
  2. บุคลากรได้พัฒนามาตรฐานความรู้และทักษะด้านการจัดทำเว็บบล็อกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  3. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำบล็อกเพื่อจัดเก็บผลงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้ย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ฝึกอบรม

อาคารฝึกอบรม  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหก  อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี

รายละเอียดการฝึกอบรม

ตารางฝึกอบรม     วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน)
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี และนางสาวญาณิภา จันทร์บำรุง

วัน/เดือน/ปี

เวลา

 กิจกรรม

1 กรกฎาคม 2557

09.00-12.00 น.

– การสมัครสมาชิกใน Blog ของ WordPress เพื่อสร้างเว็บออนไลน์จริง- การวิเคราะห์โครงสร้างเว็บและโครงสร้างหน้าเว็บก่อนการทำเว็บไซต์

13.00-16.00 น.

– ภาพรวมและองค์ประกอบภายในหน้า Control Panel ของ WordPress- การจัดการปรับค่าเบื้องต้น ที่จำเป็นสำหรับ ผู้ดูแลเว็บ (web admin)- การติดตั้งและใช้งาน Program XnView

2 กรกฎาคม 2557

09.00-12.00 น.

– เริ่มต้นสร้างเว็บบล็อกด้วย WordPress- รู้จักกับ Admin Panel และวิธีการใช้งาน ของ WordPress- การใช้งานเมนูต่างๆ เช่น Posts, Media, Links, Page, Comments

13.00-16.00 น.

– การใช้ Appearance- การใช้ Settings : General, Writing, Reading, Discussion, Media, Permalink, Privacy, Miscellaneous- การวางโครงสร้างเว็บบล็อกและการบริหารจัดการเนื้อหาการสร้าง Categories

3 กรกฎาคม 2557

09.00-12.00 น.

– การจัดการเนื้อหา โดยใช้ Page และ Post- ใช้กำหนด tags- การสร้าง Link

13.00-16.00 น.

– การจัดการ comments- การใช้เมนู Media- เรียนรู้และบริหารจัดการ Template- การนำเสนอผลงาน

อาหารว่างและเครื่องดื่ม     10.30 น.   และ  14.30 น.
อาหารกลางวัน              12.00 น.-13.00 น.

June 1, 2014

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.  ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  **ลงทะเบียนออนไลน์** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02 549 3083 , 02 549 4079 หลักการและเหตุผล                                                             ด้วย […]