สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

weblog

ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคาร i-Work ห้อง 201  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**ลงทะเบียนออนไลน์   ** ในการลงทะเบียน Online คุณจะต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน หากท่านยังไม่มี User และ Password สามารถสมัครสมาชิกซึ่งมีขั้นตอนดัง Link  >> ขั้นตอนการลงทะเบียนและเลือกหลักสูตรการอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 549 3083 , 02 549 4079

 Print

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02 549 3083 , 02 549 4079

หลักการและเหตุผล                                                            

ด้วย ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานส่วนบุคคลด้วยWordPress ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า CMS (content management system)  ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซด์หรือจัดทำบล็อกสามารถที่จะบริหารจัดการระบบ การปรับแต่ง การใส่ข้อมูล การแก้ไขข้อมูลได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม  เพื่อสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บบล็อกส่วนตัว การเขียนเรื่องราว ไดอารี ฯลฯ ซึ่ง WordPress มีระบบที่ช่วยจัดการเนื้อหา อีกทั้งยังสามารถแก้ไข/ปรับเปลี่ยน หน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงมีแนวความคิดที่จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ portfolio ให้สามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนา บริหาร และจัดการข้อมูล portfolio หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเว็บบล็อก การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสืบค้นได้รวดเร็ว 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาเว็บบล็อคและจัดเก็บข้อมูลได้

ร้อยละ

80

2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถถ่ายทอดเนื้อหาทางวิชาการผ่าน Website ได้

ร้อยละ

80

3.ยกระดับและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำคัญสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 3.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ร้อยละ

80

ระยะเวลาฝึกอบรม  ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557

เป้าหมาย/ผลลัพธ์

  1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จำนวน  40  คน
  2. บุคลากรได้พัฒนามาตรฐานความรู้และทักษะด้านการจัดทำเว็บบล็อกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  3. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำบล็อกเพื่อจัดเก็บผลงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้ย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ฝึกอบรม

อาคารฝึกอบรม  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหก  อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี

รายละเอียดการฝึกอบรม

ตารางฝึกอบรม     วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน)
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี และนางสาวญาณิภา จันทร์บำรุง

วัน/เดือน/ปี

เวลา

 กิจกรรม

13 สิงหาคม 2557

09.00-12.00 น.

– การสมัครสมาชิกใน Blog ของ WordPress เพื่อสร้างเว็บออนไลน์จริง
– การวิเคราะห์โครงสร้างเว็บและโครงสร้างหน้าเว็บก่อนการทำเว็บไซต์

13.00-16.00 น.

– ภาพรวมและองค์ประกอบภายในหน้า Control Panel ของ WordPress
– การจัดการปรับค่าเบื้องต้น ที่จำเป็นสำหรับ ผู้ดูแลเว็บ (web admin)
– การติดตั้งและใช้งาน Program XnView

14 สิงหาคม 2557

09.00-12.00 น.

– เริ่มต้นสร้างเว็บบล็อกด้วย WordPress
– รู้จักกับ Admin Panel และวิธีการใช้งาน ของ WordPress
– การใช้งานเมนูต่างๆ เช่น Posts, Media, Links, Page, Comments

13.00-16.00 น.

– การใช้ Appearance
– การใช้ Settings : General, Writing, Reading, Discussion, Media, Permalink, Privacy, Miscellaneous
– การวางโครงสร้างเว็บบล็อกและการบริหารจัดการเนื้อหาการสร้าง Categories

15 สิงหาคม 2557

09.00-12.00 น.

– การจัดการเนื้อหา โดยใช้ Page และ Post
– ใช้กำหนด tags
– การสร้าง Link

13.00-16.00 น.

– การจัดการ comments
– การใช้เมนู Media
– เรียนรู้และบริหารจัดการ Template
– การนำเสนอผลงาน

อาหารว่างและเครื่องดื่ม     10.30 น.   และ  14.30 น.
อาหารกลางวัน     12.00 น.-13.00 น.

 สิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับการฝึกอบรม

1. ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  ภาระงานในปัจจุบัน
2. ไฟล์รูปถ่ายต่าง ๆ เช่น ภาพการเข้าร่วมการอบรมสัมนา

[wpfilebase tag=file id=1 /]

July 1, 2014

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคาร i-Work ห้อง 201  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ **ลงทะเบียนออนไลน์   ** ในการลงทะเบียน Online คุณจะต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน หากท่านยังไม่มี User […]