ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล
ประกอบไปด้วยคณะต่าง ๆ ดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี

9 เหตุผล ที่ควรเลือกเรียนราชมงคลธัญบุรี
จบแล้ว…มีงานทำ
หลากหลายสาขาวิชา … เรียนตามความถนัด
บัณฑิตมีคุณภาพ
ผู้สอนมีประสบการณ์และคุณภาพ
การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐาน
ความพร้อมด้านทรัพยากรและการให้บริการ
การเดินทางไม่ไกล…อย่างที่คิด
ใคร ๆ ก็เรียนได้…ค่าใช้จ่ายไม่สูง
จบแล้วเป็นผู้ประกอบการได้ทันที

ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี

November 4, 2014

ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล ประกอบไปด้วยคณะต่าง ๆ ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 9 เหตุผล ที่ควรเลือกเรียนราชมงคลธัญบุรี จบแล้ว…มีงานทำ หลากหลายสาขาวิชา … เรียนตามความถนัด […]