บูทปี 2559

 บูทปี 2559

บูทปี 2559

บูทปี 2559

บูทปี 2559

บูทปี 2559

December 22, 2015

บูทปี2559

บูทปี 2559  
December 1, 2015

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ธันวาคม 2558

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ธันวาคม 2558 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ สถิติ Truehits.net รายงานสรุปภาระงาน ณ ปัจจุบัน อื่นๆ  
December 1, 2015

ออกแบบ Rollup – Start Up

ตามที่จะมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) ในปี 2558 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพื่อนำผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่นาน นำมาเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้กลายเป็น SMEs โดยมุ่งหวังให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ […]
November 5, 2015

โปสเตอร์โฆษณารับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการต่าง ๆ ที่ฝ่ายรับผิดชอบเป็นวิทยากร ประจำปี 2559

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช รายละเอียดโครงการฝึกอบรมประกอบไปด้วย หลักสูตร โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (Weblog) วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม ประวัติโดยย่อของผู้เข้าร่วมอบรม หลักการและเหตุผล      ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานส่วนบุคคลด้วย WordPress ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า CMS (content management system) […]
November 2, 2015

โปสเตอร์งานวิจัยเรื่อง มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดไฟรั่วผ่านสมาร์ตโฟน

โปสเตอร์งานวิจัยเรื่อง มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดไฟรั่วผ่านสมาร์ตโฟน ที่มาของผลงาน : ปัจจุบันหากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าจะสามารถดูได้จากตัวมิเตอร์ที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าหรือที่แผงมิเตอร์รวมตามอาคารพักอาศัย หรือตรวจสอบจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าในทุกๆ เดือน ซึ่งไม่สะดวกต่อการตรวจสอบหรือบริหารจัดการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกนำมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันก้าวสู่รูปแบบที่เรียกว่าสมาร์ตโฟน(Smartphone) โดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับเพิ่มความสามารถของโทรศัพท์ การนำมาประยุกต์รับส่งข้อมูลกับมิเตอร์จึงเป็นการลดต้นทุนที่ส่วนแสดงผล นอกจากการแสดงค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังได้พัฒนาศักยภาพมิเตอร์ด้วยการเพิ่มชุดวงจรตรวจไฟรั่วสำหรับส่งข้อมูลไปแสดงที่สมาร์ตโฟน ความเป็นนวัตกรรม : มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าทั่วไปจะใช้วัดหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบรายเดือน การเพิ่มชุดตรวจวัดไฟรั่วเข้าไปในตัวมิเตอร์จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับประโยชน์จากตัวมิเตอร์ โดยมีการแสดงผลและควบคุมผ่าน Application ที่ Smartphone ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของมิเตอร์ ทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา
October 19, 2015

สรุปจำนวนเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2558

สรุปข้อมูลเมื่อ 19 ตุลาคม 2558 จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำใหม่ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 มีจำนวนร่วมทั้งสิ้น 16 เว็บไซต์ ประกอบด้วย พัฒนาเว็บไซต์ (สร้างเว็บใหม่) ลำดับ เนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติงาน หน่วยงาน URL 1 สร้างเว็บหอเกียรติยศ […]
October 1, 2015

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ตุลาคม 2558

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ตุลาคม 2558        
September 24, 2015

RMUTT

RMUTT
September 4, 2015

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 26-28 สิงหาคม 2558

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 26-28 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ คลิก   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล คลิ๊ก ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 2 คลิ๊ก ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 1 คลิ๊ก  […]
September 3, 2015

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล ระหว่างวันที่วันที่  26-28 สิงหาคม  2558  เวลา  08.30-16.30 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. ความคิดเห็นต่อโครงการ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (ผู้ประเมิน 21 คน) ความคิดเห็นต่อโครงการ  มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 94.92 อยู่ที่ระดับมากที่สุด หัวข้อประเมิน ความพึงพอใจ […]
August 1, 2015

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สิงหาคม 2558 (อพสธ.)

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สิงหาคม 2558 (อพสธ.)    
August 1, 2015

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สิงหาคม 2558 (7Habits)

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สิงหาคม 2558 (7Habits)