สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ เมษายน 2558 (Princess Maha Chakri Award)

สไลด์1

สไลด์2

สไลด์3

สไลด์4

สไลด์5

สไลด์6

สไลด์7

สไลด์8

สไลด์9

สไลด์10

สไลด์11

สไลด์12

สไลด์13

สไลด์14

สไลด์15

สไลด์16

สไลด์17

สไลด์18

สไลด์19

สไลด์20

สไลด์21

สไลด์22

สไลด์23

สไลด์24

สไลด์25

April 1, 2015

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ เมษายน 2558 (Princess Maha Chakri Award)

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ เมษายน 2558 (Princess Maha Chakri Award)
April 1, 2015

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ เมษายน 2558

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ มีนาคม 2560 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ แบบประเมินความพึงพอใจ รายงานสถิติการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน แจ้งเพื่อทราบ   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปี 2558   รายงานสถิติการปฏิบัติงาน   รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน   แจ้งเพื่อทราบ