สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ พฤษภาคม 2558

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 • แจ้งเพื่อทราบ
 • รายงานการเข้าร่วมอบรม กับ สคอ.

แจ้งเพื่อทราบ

สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่

 • คลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology) 
  www.clinictech.rmutt.ac.th
 • เว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล
  www.web.rmutt.ac.th
 • เว็บมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) ใหม่
 • เว็บเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบริหารจัดการพลังงาน
  ดำเนินการประสานงานกับบริษัทแล้ว ได้ประชุมกันในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

สไลด์5

สไลด์6


 

May 1, 2015

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ พฤษภาคม 2558

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ พฤษภาคม 2558 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ แจ้งเพื่อทราบ รายงานการเข้าร่วมอบรม กับ สคอ. แจ้งเพื่อทราบ สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ คลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology)  www.clinictech.rmutt.ac.th เว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล www.web.rmutt.ac.th เว็บมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) ใหม่ เว็บเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบริหารจัดการพลังงาน ดำเนินการประสานงานกับบริษัทแล้ว ได้ประชุมกันในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558