สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล
ระหว่างวันที่วันที่  26-28 สิงหาคม  2558  เวลา  08.30-16.30 น.
ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. ความคิดเห็นต่อโครงการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (ผู้ประเมิน 21 คน) ความคิดเห็นต่อโครงการ  มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 94.92 อยู่ที่ระดับมากที่สุด

ความคิดเห็นต่อวิทยากร

หัวข้อประเมิน ความพึงพอใจ
ระดับคะแนน ร้อยละ
1.  ความพึงพอใจต่อโครงการ 4.76 95.24
2.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม/สัมนา 4.81 96.19
3.  ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.71 94.29
4.  ความรู้ความเข้าใจในโครงการหลังการฝึกอบรม 4.67 93.33
5.  ประโยชน์ของเนื้อหาสาระของโครงการต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน 4.76 95.24
6.  ระยะเวลาของโครงการในการฝึกอบรม 4.76 95.24
ความคิดเห็นต่อโครงการ 4.75 94.92

 2. ความคิดเห็นต่อการจัดการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (ผู้ประเมิน 21 คน) ความคิดเห็นต่อการจัดการ มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 92.12 อยู่ที่ระดับมากที่สุด

ความคิดเห็นต่อโครงการ

หัวข้อประเมิน

ความพึงพอใจ

ระดับคะแนน

ร้อยล

1.  การติดต่อประสานงานกับผู้เข้าฝึกอบรม

4.67

93.33

2.  การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกรวมทั้งบริการของเจ้าหน้าที่

4.62

92.38

3.  ความเหมาะสมของห้องฝึกอบรม

4.57

91.43

4.  ความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์

4.43

88.57

5.  เครื่องปรับอากาศ

4.62

92.38

6.  ความพร้อมอุปกรณ์โสต (เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, โปรเจ็คเตอร์)

4.24

84.76

7.  อาหารกลางวัน

4.52

90.48

8.  อาหารว่างและเครื่องดื่ม

4.38

87.62

ความคิดเห็นต่อการจัดการ

4.51

90.12

3. ความคิดเห็นต่อวิทยากร

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล (ผู้ประเมิน 21 คน) ความคิดเห็นต่อการจัดการ มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.59 อยู่ที่ระดับมากที่สุด

ความคิดเห็นต่อการจัดการ

หัวข้อประเมิน

ความพึงพอใจ  
ระดับคะแนน

ร้อยละ

1. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา

4.76

95.24

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังข้าใจ

4.71

94.29

3  การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้เป็นที่น่าสนใจ

4.81

96.19

4. การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา

4.71

94.29

5  ความชัดเจนในการบรรยาย

4.76

95.24

6. การตอบคำถาม

4.67

93.33

7. เทคนิค / วิธีการฝึกอบรมที่ใช้ในการถ่ายทอด

4.62

92.38

8. การใช้โสตทัศนูปกรณ์

4.57

91.43

9. การควบคุมชั้นเรียน

4.57

91.43

10. การรักษาเวลา

4.57

91.43

11. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยส่วนรวม

4.71

94.29

ความคิดเห็นต่อวิทยากร

4.68

93.59

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไวต์ส่วนบุคคล (ผู้ประเมิน 21 คน)  มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.67 อยู่ที่ระดับมากที่สุด

 ข้อคิดเห็น / เสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการให้บริการ

 • ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
 • ระบบ Server มีปัญหาบ่อย
 • ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตระหว่างเรียนให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรมไม่รองรับฟอนต์ภาษาไทย
 • บางครั้งไมโครโฟนไม่ทำงาน มอบทดสอบก่อนจัดอบรม

สิ่งที่ประทับใจวิทยากรท่านนี้มากที่สุดคือ

 • ใจเย็น
 • มีความเป็นกันเอง และตอบคำถามให้ตลอด
 • ใส่ใจผู้เข้าร่วมโครงการ มีการซักถามบ่อย ๆ
 • มีความชำนาญในงานที่สอน ทำให้เรียนรู้ง่ายต่อเนื่อง แก้ปัญหาได้รวดเร็ว
 • ความรู้ความสามารถ
 • สอนเข้าใจง่าย
 • สอนได้อย่างเข้าใจง่าย อธิบายได้เข้าใจ
 • ความรู้มาก

สิ่งที่วิทยากรท่านนี้ควรปรัยปรุงคือ

 • บางทีอาจสอนเร็วไปนิดๆ
 • พูดช้าลงนิดนึง บางทีตามไม่ทันเพราะเครื่องมันไม่ทันใจหรือกดผิด หรือจำเนื้อหาที่เรียนไปแล้วไม่ได้

ข้อคิดเห็น / เสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของวิทยากร

 • ขอให้จัดอบรมแบบนี้ต่อไป
 • อยากให้จัดอบรมการสร้างการ์ตูน ภาพยนตร์ สารคดีสั้น ๆ จะได้สร้างสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ
 • ขอให้จัดสอนขึ้นเลย และใครที่เคยอบมแล้วอยากให้มีสอนเป็นอีกขั้นนึงครับ

 หมายเหตุ

ระดับคะแนน                                      แปลความ
4.51-5.00                  หมายถึง               มากที่สุด  (5)
3.51-4.50                  หมายถึง               มาก  (4)
2.51-3.50                  หมายถึง               ปานกลาง  (3)
1.51-2.50                  หมายถึง               น้อย  (2)
1.00-1.50                  หมายถึง               น้อยที่สุด  (1)

[wpfilebase tag=file id=7 tpl=download-button /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *