สรุปข้อมูลเมื่อ 19 ตุลาคม 2558

สรุปจำนวนเว็บไซต์ที่ดูแล

จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำใหม่ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 มีจำนวนร่วมทั้งสิ้น 16 เว็บไซต์ ประกอบด้วย

พัฒนาเว็บไซต์ (สร้างเว็บใหม่)
ลำดับ เนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติงาน หน่วยงาน URL
1 สร้างเว็บหอเกียรติยศ ราชมงคลธัญบุรี www.hall-of-fame.rmutt.ac.th กองกลาง โดย.ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร  www.hall-of-fame.rmutt.ac.th
2 สร้างเว็บใหม่ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On) กองกลาง โดย.ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร www.handson.rmutt.ac.th
3 ระบบบริการให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา www.site.rmutt.ac.th/counsel
4 สำนักบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี สำนักบัณฑิตศึกษา http://203.158.253.18/
5 คณะวิศวกรรมศาตร์ นักศึกษาฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาตร์ 172.20.0.2
6 เว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ www.web.rmutt.ac.th
7 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิทจัยและพัฒนา www.clinictech.rmutt.ac.th
8 สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง http://172.20.0.2/
9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม http://172.20.0.7/
10 ควบคุมและให้คำปรึกษาการจัดทำเว็บบริการวิชาการและฝึกอบรม นักศึกษาฝึกงาน สวส. http://203.158.253.239/
11 แนะนำและให้คำปรึกษาการจัดทำเว็บอาคารเรียนรวม 13 ชั้น นักศึกษาฝึกงาน สวส. http://172.20.0.6/
12 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://203.158.253.248/
13 Green University กองอาคารและสถานที่ www.energy.rmutt.ac.th
14 Princess Maha Chakri Award  รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ภาษาไทย ครุสภา www.pmca.or.th/thai
15 Princess Maha Chakri Award  รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ภาษาอังกฤษ ครุสภา www.pmca.or.th/eng
16 ปรับปรุงเว็บ RT58 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.rt.rmutt.ac.th/
October 19, 2015

สรุปจำนวนเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2558

สรุปข้อมูลเมื่อ 19 ตุลาคม 2558 จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำใหม่ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 มีจำนวนร่วมทั้งสิ้น 16 เว็บไซต์ ประกอบด้วย พัฒนาเว็บไซต์ (สร้างเว็บใหม่) ลำดับ เนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติงาน หน่วยงาน URL 1 สร้างเว็บหอเกียรติยศ […]
October 1, 2015

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ตุลาคม 2558

สรุปงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ตุลาคม 2558