ภาพยากาศอบรมโครงการ การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

ภาพยากาศอบรมโครงการอบรม การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร
ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2558
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

icon56-1806-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *