หลักสูตรการออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

หลักสูตรการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล
February 4, 2016
หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc
February 4, 2016

หลักสูตรการออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

ตารางฝึกอบรม การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

วิทยากร : ดร.ศรชัย  บุตรแก้ว (วิทยากรภายใน หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม  ข้อมูลที่ต้องการสร้าง Infographice ของหน่วยงานที่ผู้เข้าอบรมสังกัด

การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

การทำอินโฟกราฟิกนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้โชว์ทักษะด้านการสื่อสารกันแบบเต็มที่ เพราะอันที่จริงแล้ว การแปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพก็เป็นสิ่งที่คนทำกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก กราฟรูปทรงต่างๆ ตาราง แผนที่ แผนผัง หรือไดอะแกรม แต่ทักษะทางด้านอินโฟกราฟิกนั้นจำเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลที่ทั้งมากและหลากหลายให้จบได้ในภาพเดียว

สื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกในองค์กรด้านการศึกษา ถูกนำมาใช้ทั้งในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ในระดับมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครนักศึกษา การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการแสดงข้อมูลภายในองค์กรทั้งในด้านจำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษา เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและจดจำข้อมูล และการนำสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกมาใช้ในระดับคณะและสาขาวิชาประจำคณะและที่สำคัญการนำสื่ออินโฟกราฟิกมาใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อช่วยทำให้เนื้อหาในการสอนมีความน่าสนใจและช่วยในการบรรยายเนื้อหาการสอนได้เป็นอย่างดี

แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรจะสามารถเพิ่มทักษะสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประยุกต์ด้านการสอนและการนำไปใช้ออกแบบสื่อสำหรับให้ข้อมูลขององค์กรต่อไป

วันที่ เวลา  กิจกรรม
1 09.00-12.00 น. o   บรรยายหัวข้อ ความสำคัญของสื่ออินโฟกราฟิก ต่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรและแนวคิดและกระบวนการในการสร้าง
อินโฟกราฟิก
13.00-16.00 น. o   ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก
o   ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก
2 09.00-12.00 น. o   ฝึกปฏิบัติการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษรเพื่อการทำอินโฟกราฟิก
13.00-16.00 น. o   Workshop 1: การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัย
3 09.00-12.00 น. o   Workshop 2: การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ในรูปแบบการแสดงข้อมูลสถิติต่างๆ (โจทย์ตามเนื้อหาของผู้เข้าอบรม)
13.00-16.00 น. o   Workshop 2: การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร
(โจทย์ตามเนื้อหาของผู้เข้าอบรม)
o   สรุปงานและนำเสนอผลงานเพื่อแนะนำข้อเสนอแนะในการออกแบบสื่อ
อินโฟกราฟิก

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
1.เพื่อเรียนรู้หลักการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 1. แบบสอบถาม ร้อยละ 80
2.เพื่อการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร 2. ทักษะการปฏิบัติการออกแบบ ร้อยละ 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *