หลักสูตรเทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

หลักสูตรการรีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ
February 4, 2016
จำนวนผู้สมัครสอบตรง ราชมงคลธัญบุรี 2559
February 15, 2016

หลักสูตรเทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)
ผู้ช่วยวิทยากร
 : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี  (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม  หัวข้อสำหรับการสร้างงานนำเสนอของตนเองที่ท่านต้องการสร้างจริง

เทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

หลักการและเหตุผล

การนำเสนอข้อมูลมีหลากหลายประเภท เช่น การนำเสนอผลงาน นำเสนอโครงการ การนำเสนอข้อมูลทางสถิติ เป็นต้น เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นความสนใจให้กับผู้ฟัง หรือผู้ดูงานนำเสนอ ผู้สร้างงานนำเสนอ หรือผู้บรรยายต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการถ่ายทอดให้กับผู้ฟังได้อย่างครบถ้วน มีแนวคิดที่มีการรวบรวมข้อมูลและสร้างสื่อในการนำเสนอ ได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น  หลักสูตรนี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างงานนำเสนอ หลักการสร้างงานนำเสนออย่างไรที่กระตุ้นความสนใจให้กับผู้ฟัง และการออกแบบงานนำเสนอในรูปแบบ Theme ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างอัตราลักษณ์ หรือจุดเด่นของงานนำเสนอหรือองค์กรอีกทั้งที่มุ่งเน้นทักษะการนำเสนอ และการสร้างงานนำเสนอแบบมืออาชีพ สร้างความมั่นใจในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (รวมเวลา 12 ชั่วโมง)

วันที่ เวลา  กิจกรรม
1 09.00-12.00 น. o   องค์ประกอบหลักของการนำเสนอ
o   ปัญหาที่พบในการนำเสนอ
o   กระบวนการนำเสนอ (Presentation Process)
o   แนวทางการจัดทำ PowerPoint  Presentation
o   ข้อควรระวัง เมื่อนำเสนอผลงาน
o   การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
13.00-16.00 น. o   การออกแบบและสร้างแม่แบบ (Template) เพื่อใช้กับงานนำเสนอ
o   การบันทึกเสียงลงและแทรกไฟล์เสียงลงในงานนำเสนอ
o   การแทรก Video ลงในงานนำเสนอ
o   การกำหนดลูกเล่นในงานนำเสนอ
2 09.00-12.00 น. o   Workshop
13.00-16.00 น. o   Workshop
o   นำเสนอผลงานนำเสนอของผู้เข้าอบรม

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
1.เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้างงานนำเสนอและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1. แบบสอบถาม ร้อยละ 80
2.เพื่อสร้างงานนำเสนอและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทักษะปฏิบัติการสร้างงานนำเสนอและการนำเสนอ ร้อยละ 80

เทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *