หลักสูตรการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)
ผู้ช่วยวิทยากร
 : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม ประวัติโดยย่อของผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

หลักการและเหตุผล      

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานส่วนบุคคลด้วย WordPress ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า CMS (content management system)  ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซด์หรือจัดทำบล็อกสามารถที่จะบริหารจัดการระบบ การปรับแต่ง การใส่ข้อมูล การแก้ไขข้อมูลได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม  เพื่อสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บบล็อกส่วนตัว การเขียนเรื่องราว ไดอารี ฯลฯ ซึ่ง WordPress มีระบบที่ช่วยจัดการเนื้อหา อีกทั้งยังสามารถแก้ไข/ปรับเปลี่ยน หน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงมีแนวความคิดที่จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ portfolio ให้สามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนา บริหาร และจัดการข้อมูล portfolio หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในทิศทางเดียวกัน

ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 3 วัน (18 ชั่วโมง)

วันที่  กิจกรรม
1 09.00-12.00 น. o  ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ WordPress
o  การสมัครสมาชิกเพื่อสร้างเว็บออนไลน์จริง
o  การล็อกอินเข้าหน้าควบคุม
o  การเข้าใช้งานเว็บบล็อก
13.00-16.00 น. o  ภาพรวมและองค์ประกอบภายในหน้า Control Panel ของ WordPress ในส่วนของผู้ควบคุม
o  การตั้งค่าเว็บสำหรับผู้ควบคุมเว็บ (administrator) ประกอบไปด้วยการตั้งค่า ทั่วไป การเขียน การอ่าน สนทนา ไฟล์สื่อ Sharing
o  การวิเคราะห์โครงสร้างเว็บและโครงสร้างหน้าเว็บก่อนการทำเว็บไซต์การสร้างหมวดหมู่ของเรื่อง
2 09.00-12.00 น. o  การติดตั้งและใช้งาน Program XnView เพื่อปรับคุณสมบัติของไฟล์ภาพก่อนนำขึ้นเว็บ
o  การเขียนเรื่องการเขียน
13.00-16.00 น. o  การเขียนหน้า
o  การใส่ไฟล์รูปลงในหน้าและเรื่อง
o  การสร้าง Link จากเมนู Link
o  การสร้างเมนูจาก หมวดหมู่ หน้า และปรับแต่งลิงก์
3 09.00-12.00 น. o   การติดตั้ง Theme และตั้งค่าการใช้งาน Theme
o   การตั้งค่าการแสดงผล Theme
o   การปรับแต่งวิดเจ็ตเพื่อการแสดงผลใน Theme
o   จัดการความคิดเห็นในเว็บ
13.00-16.00 น. o  Workshop
o  นำเสนอผลงานเว็บไซต์ส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเว็บบล็อก การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสืบค้นได้รวดเร็ว 1.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาเว็บบล็อคและจัดเก็บข้อมูลได้ ร้อยละ 80
2. เพื่อเรียนรู้หลักการพัฒนาเว็บบล็อก 2. แบบสอบถาม ร้อยละ 80
3. ยกระดับและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำคัญสำหรับบุคลากร 3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ร้อยละ 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *