หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

การทำอินโฟกราฟิกนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้โชว์ทักษะด้านการสื่อสารกันแบบเต็มที่ เพราะอันที่จริงแล้ว การแปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพก็เป็นสิ่งที่คนทำกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก กราฟรูปทรงต่างๆ ตาราง แผนที่ แผนผัง หรือไดอะแกรม แต่ทักษะทางด้านอินโฟกราฟิกนั้นจำเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลที่ทั้งมากและหลากหลายให้จบได้ในภาพเดียว

สื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกในองค์กรด้านการศึกษา ถูกนำมาใช้ทั้งในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ในระดับมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครนักศึกษา การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการแสดงข้อมูลภายในองค์กรทั้งในด้านจำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษา เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและจดจำข้อมูล และการนำสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกมาใช้ในระดับคณะและสาขาวิชาประจำคณะและที่สำคัญการนำสื่ออินโฟกราฟิกมาใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อช่วยทำให้เนื้อหาในการสอนมีความน่าสนใจและช่วยในการบรรยายเนื้อหาการสอนได้เป็นอย่างดี

แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรจะสามารถเพิ่มทักษะสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประยุกต์ด้านการสอนและการนำไปใช้ออกแบบสื่อสำหรับให้ข้อมูลขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟกราฟฟิก
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกประยุกต์ใช้ในงานได้

รูปแบบการฝึกอบรม

 • การบรรยายประกอบการสาธิต
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Illustrator CC

ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช  (วิทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

รายละเอียดเนื้อหาตามหัวข้อฝึกอบรม

Visual Communication

 1. Power of Visual Communication: ความสำคัญของการคิดให้เป็นภาพ
 2. Understand Infographic: Infographic คืออะไร
 3. Visual Communication & Infographic Design ขั้นตอนการทำสื่อ Infographic
 4. Infographic มาจากคำว่า Infographic Communication by visual graphic คือ การสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผ่านภาพกราฟฟิก

4 Types of Infographic       

 • STATIC Infographic
 • PRESENTATION Infographic
 • MOTION Infographic
 • INTERACTIVE Infographic
 • Kinds of Infographic
 1. Visudlised Article – เหมาะกับการแปลงบทความ งานเขียนให้เป็นภาพอินโฟกราฟฟิก โดยการสรุปบทความ และเลือกประเด็นก่อนนำเสนอ
 2. Flow Chart – เป็นการนำเสนอแบบเป็นลำดับขึ้น เหมาะกับการเสนอเป็นควิชให้ผู้อ่านได้ทราบคำตอบที่ต้องการโดยการอ่านไล่ลงไปตามเส้นจนถึงด้านล่างสุด
 3. The timeline และ Road map – เหมาะสำหรับใช้เล่าประวัติความเป็นมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้เส้นแทนระยะเวลาสามารถใช้ได้กับทุกอย่าง เช่น ประวัติองค์กร ประวัติบุคคล เป็นต้น
 4. Useful Bait – เหมาะกับการแสดงให้เห็นถึงวิธีการทำบ้างอย่างที่สามารถอ่านแล้วนำไปใช้ได้ทันที โดยต้องให้ความสำคัญกับการอ่านง่าย และความเข้าใจที่ง่ายมากกว่าความสวยงาม
 5. Versus Infographic – เหมาะกับการใช้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยการนำเสนอเป็นคู่กัน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยใช้การจัดว่างที่เหมือนกันทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ใช้สีคู่ตรงข้ามเป็นตัวแบ่งฝั่งทำให้ดูง่ายและเข้าใจมากขึ้น
 6. Number Porn – เหมาะกับการเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่มีความน่าสนใจมากๆ หรือจะเป็นกราฟ ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากพอจึงสามารถนำเสนอในรูปแบบนี้ได้ โดยมีเทคนิคว่าไม่ใช่แค่ตัวเลขมาก แต่ตัวเลขต้องน่าสนใจมากพอจึงสามารถนำเสนอในรูปแบบนี้ได้ โดยมีเทคนิคว่าไม่ใช่แค่ตัวเลขมาก แต่ตัวเลขต้องน่าสนใจ หรือเกี่ยวข้องกับคนอ่านมากพอถึงจะมีกราฟหลายประเภท และควรเลือกสไตล์กราฟฟิกแบบเดียวกันทั้งภาพ
 7. Photo Infographic – เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์
 8. Data Vis – เป็นการนำเสนอภาพสิ่งหนึ่งมาแสดงแทนคำพูด เป็นการใช้ภาพเพื่อแสดงข้อมูลในเชิงปริมาณที่วัดได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข แผนภูมิ กราฟ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งไม่มีรูปแบบที่ตายตัว

 When to use Infographic

 1. Simplifying a complicated concept – อธิบายเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยใช้ภาพเป็นตัวสื่อความหมาย
 2. Make Presentation or Report
 3. Explaining how something work – อธิบายขั้นตอนบางอย่าง หรือวิธีการทำงาน
 4. Comparison – การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
 5. To Make decision & Increase Sale – เช่น การแสดงอัตราการเพิ่มยอดจำหน่าย
 6. Interesting Facts – การนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจ
 7. When word just don’t work – การใช้คำพูดอย่างเดียวไม่ work ต้องใช้ภาพเข้ามาช่วยสื่อด้วย
 8. To raise awareness – การสร้างความตระหนัก
 9. Inform Target – การใช้ข้อมูลที่ต้องการจะสื่อสาร

ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำ Infographic

 1. ทักษะพื้นฐาน 1 หมวด Pictogram
 2. สร้างทักษะพื้นฐาน 2 หมวดแผนภาพ
 3. สร้างทักษะพื้นฐาน 3 หมวด Infographic

6 Steps to Create Good Infographic

 1. Set Objectives & Target Audiences – กำหนดหัวเรื่อง หรือหัวข้อที่ต้องการจะสื่อสาร
 2. Select Highlight Contents – ดึงเนื้อหาเด่นๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอ
 3. Grouping Contents – จัดกลุ่มหัวข้อ
 4. Create Topics Idea & Story – คิดคำ/คิดหัวข้อที่ดึงดูด หรือคิดเรื่องราวที่จะนำเสนอ
 5. Draft Infographic Outline – ร่างรูปแบบที่จะนำเสนอ
 6. Design Infographic – ออกแบบอินโฟกราฟฟิกตามสิ่งที่ได้ทำมาตั้งแต่ 1-5

เทคนิคการเลือก Colours / Background / Tone / Text Colours/Grid &Alignment/Font

 • การเลือกสี เพื่อนำมาสร้างงานอินโฟกราฟฟิก ไม่ควรใช้สีบนชิ้นงานที่จะนำเสนอเกิน 3 สี ซึ่งสีมีสัดส่วนการใช้สี ประกอบด้วย 60 % Domainat / 30% Secondary / 10% Highlight
 • Background Colours เน้นที่สีแบบ Neutral Colors
 • Tone เน้นแบบ Pastel or Earth Tone
 • Text Colours แบบ Too Similar or Contrasting
 • Grid & Alignment การจัดวางองค์ประกอบของเนื้อหาในงานเน้นความเป็นระเบียบ มีการจัดกลุ่มของเนื้อหาอย่างเป็นหมวดหมู่
 • Font การเลือกรูปแบบตัวอักษรสำหรับการออกแบบ Infographic เน้นการเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรที่เหมาะกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย

Small Workshop

 1. Tools for Infographic
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Illustrator
  • ส่วนประกอบของ Illustrator CS
  • เครื่องมือและคุณสมบัติการใช้งาน
  • เริ่มต้นการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม
  • เรียนรูปการสร้างรูปทรงแบบต่าง
  • การเพิ่มสีสันให้กับชิ้นงาน (Fill & Stroke)
  • การสร้างภาพด้วย Filter และ Effect ต่าง ๆ
  • การสร้างข้อความแบบต่าง ๆ
  • Pen Tool
  • Pathfinder Palette
  • ฝึกการสร้างรูปและไอคอนสำหรับงาน Infographic
 2. Infographic Design Workshop
 3. องค์ประกอบของภาพ Infographic
 4. Shared experience & How to Brief

วิทยากรได้อธิบายการใช้เครื่องมือในการสร้างงาน Infographic ด้วย Program Adobe Illustrator และการนำภาพที่รีทัชด้วย Program Adobe Photoshop มาใช้ในงานอินโฟกราฟฟิกด้วย วิทยากรได้สอนการออกแบบ Infographic ไปทีละขั้นตอนและให้ทำงานกลุ่ม (กลุ่มละ 2-3 ท่าน) ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียนในยุคต่อไป โดยผ่านการระดมความคิดเห็น
คิดวิเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลจากแต่ละคนในกลุ่ม และคัดเลือกหัวข้อที่จะนำเสนอ พร้อมกับร่างรูปแบบ
ที่จะออกแบบผลงานของกลุ่ม ก่อนที่จะให้แต่ละคนลองทำผลงานที่ได้ร่วมกันคิดออกมาเป็นรูปแบบผลงาน Infographic เพื่อนำเสนอให้ผู้เข้าอบรมกลุ่มอื่นๆ ดูและแชร์แลกเปลี่ยน รับฟังคำวิจารณ์จากวิทยากร
เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลงานต่อไป

 How to design a good Infographic

 1. How to desing a good Infographic
 2. Tools ในการทำ Infographic
 3. Trick ในการออกแบบ Infographic ให้เสร็จเร็วขึ้น

Workshop

 1. Workshop นำโจทย์มา Design Infographic และจัดทำ Infographic สามารถนำกลับไปปฏิบัติงานได้จริง
 2. Share ประสบการณ์และรับฟังการวิจารณ์ผลงาน ทั้งนี้ได้นำเสนอผลงานโดยการจัดทำ Infographic ของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center: OSS) ออกมาเป็นรูปแบบ Infographic

ตารางการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

วัน/เดือน/ปี เวลา  กิจกรรม
วันที่ 1 08.30-09.00 น.

09.00-12.00 น.

ลงทะเบียน

หลักการออกแบบบ Infographic

1. Power of Visual Communication

2. Workshop 1 อ่านข้อความแล้ววาดภาพตามความเข้าใจ

3. หลักการออกแบบ Infographic

3.1      4 Type of Infographic

3.2      8 Kinds of Infographic

3.3      When to use Infographic (9 เหตุผล)

4. 6  Step to creative Good Infographic

5. Workshop 2 Design Brief Infographic บนกระดาษ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
วันที่ 2 13.00-16.00 น. หลักการออกแบบบ Infographic (ต่อ)

1. Workshop 3 Design Headline Infographic บนกระดาษ

2. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

2.1 การวาดรูปทรงพื้นฐาน

2.2 การวาดรูปทรงด้วย Pen Tool

2.3 การตัดเจาะวัตถุ

วันที่ 3 08.30-09.00 น.

09.00-12.00 น.

1.  ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

1.1 การเลือกใช้สีในงานออกแบบ (Colours)

1.2 การใส่สีให้กับรูปทรง

1.3 การเลือกใช้ตัวอักษรในงานออกแบบ (Font)

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. 1. Workshop 5 Design Headline Infographic ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

2. Workshop 6 สร้างชิ้นงานจริง 1 ชิ้น

การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

1 Comment

 1. แอม says:

  สนใจค่ะ มีเปิเอบรทวันไหนบ้าง และราคาเท่าไหร่คะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *