ผลงานออกแบบ 1 – Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic 27 กันยายน 2016

การสอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic 27 กันยายน 2016
รายวิชา 02323304 Multimedia and Animation Instruction Design ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

20160927web01-12 20160927web01-13 20160927web01-14 20160927web01-15 20160927web01-16 20160927web01-17 20160927web01-01 20160927web01-02 อินโฟรกราฟฟิก 20160927web01-04 20160927web01-05 20160927web01-06 20160927web01-07 20160927web01-08 20160927web01-09 20160927web01-10 20160927web01-11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *