ผลงานออกแบบ 2 – Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic 27 กันยายน 2016

การสอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม Workshop สรุปเนื้อหาและร่างแบบก่อนสร้าง Infographic 27 กันยายน 2016

รายวิชา 02323304 Multimedia and Animation Instruction Design ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

20160927web02-12 20160927web02-13 20160927web02-14 20160927web02-15 20160927web02-16 20160927web02-17 20160927web02-01 20160927web02-02 20160927web02-03 20160927web02-04 20160927web02-05 20160927web02-06 20160927web02-07 20160927web02-08 20160927web02-09 20160927web02-10 20160927web02-11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *