นิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีพิธีเปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายให้จัดทำบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 5 บอร์ด  ประกอบด้วย

บอร์ดที่ 1 จากวันนั้น จวบจน วันนี้

บอร์ดที่ 2 สถาบันอันเป็นมงคลแห้งพระราชา

บอร์ดที่ 3 ทรงเป็นแบบอย่าง “นักปฏิบัติ”  

บอร์ดที่ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บอร์ดที่ 5 ทรงเสด็จพระราชท่านปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่ ส่วนอัมพรเป็นจำนวน 4 ครั้ง  ภายในส่วนนี้ประกอบไปด้วย พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของแต่ละปี และนำชมบอร์ดนิทรรศการดังกล่าวด้วย

พระราชท่านปริญญาบัตรครั้งที่ 1 

ความตอนหนึ่ง จากพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 29 – 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2524 จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 5,213 คน

“ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ ในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วย การลงมือทำ หมายความว่า จะต้องนำความรู้ความสามารถ ที่มีอยู่นั้นมาใช้งาน ลงมือใช้เมื่อไร เพียงใด ประโยชน์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น”

พระราชท่านปริญญาบัตรครั้งที่ 2 

ความตอนหนึ่ง จากพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม และ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2527 จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 4,177 คน

“ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญ อย่างน้อยสองประการ คือ ความสุจริต ประการหนึ่ง ความเฉลี่ยวฉลาด ในการขบคิดพิจารณาอีกประการหนึ่ง จึงเกื้อกูลให้ทำงานได้ผลสมบูรณ์ ตามปรารถนา”

พระราชท่านปริญญาบัตรครั้งที่ 3 

ความตอนหนึ่ง จากพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 7 – 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2530 จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 5,944 คน

“การทำงานด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ศึกษานั้น เป็นการพัฒนาบุคคล ให้มีคุณภาพสูงโดยแท้ และบุคคลที่มีคุณภาพ อันพัฒนาแล้ว ย่อมสามารถจะพัฒนางาน ส่วนรวมของชาติให้เจริญก้าวหน้าได้”

พระราชท่านปริญญาบัตรครั้งที่ 4 

ความตอนหนึ่ง จากพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 19-21 กรกฏาคม พ.ศ. 2533 จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6,912 คน

“การคิดการปฏิบบัติ ให้ถูกให้ดีนั้น ก็คือการคิดและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล และสุจริตธรรม ผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญ จึงควรพยายาม ปฏิบัติตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรงและมั่นคงเป็นกลาง เป็นอิสระจากอคติ”

ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดังนี้

พระบรมฉายาลักษณ์ โดยอาจารย์ คณะศิลปกรรฒศาสตร์

จัดซุ้มดอกไม้ โดยคณะคหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดผูกผ้าระบาย ทำโครงบอร์ดนิทรรศการ งานตัดสติ๊กเกอร์ และงานอื่นๆ โดย ทีมงานผลิตสื่อ ทีมงานHelpdesk ทีมงานอาคารสถานที และทีมงาน สวส. ทุกท่าน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *