สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. งานที่ดำเนินการแล้ว
 2. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 3. งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะ

เว็บไซต์ที่พัฒนาใหม่ รวม 5 เว็บไซต์

 1. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
 2. สำนักสหกิจศึกษา (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 3. 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)
 4. เว็บมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (ใหม่)  (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
 5. Open House (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)

Website ที่พัฒนาใหม่

Website ที่พัฒนาใหม่

Website ที่พัฒนาใหม่

Website ที่พัฒนาใหม่

งานออกแบบ

ออกแบบ Banner SEO  จำนวน 4 รายการ 11 ขนาด

งานออกแบบ

งานออกแบบ

งานออกแบบปก

 1. การผลิตหนังสือนิทานสามมิติ One text (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 2. Thailand energy Award 2017 (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 3. ต้นแบบโมเดลการบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาการปลูกป่าชายเลนและการเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับนวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์ นาโน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์ประเทศไทย (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)

งานออกแบบ

งานออกแบบ

งานออกแบบ

งานออกแบบ Poster

 1. ออกแบบโปสเตอร์คุณสมบัติของ SMART TABLE ขนาด 76.5 x 120 Centimeters (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 2. ออกแบบโปสเตอร์ co-working (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)
 3. CRDC 2017 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 พร้อม Banner 5 ขนาด (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
  ปรับขนาด Poster บริการสำนักในงาน RT 16 ชิ้น (ทั้งฝ่าย)

งานออกแบบ

งานออกแบบ

งานออกแบบ

งานออกแบบ

งานออกแบบ : หนังสือและ PPT

 1. ปกคู่มือปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
 2. คู่มือปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว จำนวน 22 หน้า (ฝ่าย)
 3. โครงการก่อสร้างอาคารพระราชทาน (ต้านแผ่นดินไหว) เสนอกรมโยธาธิการ 8 Slide (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
 4. โครงการก่อสร้างอาคารพระราชทาน (ต้านแผ่นดินไหว)เสนอกรมเลขาธิการ 58 Slide (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)

งานออกแบบ : หนังสือและ PPT งานออกแบบ : หนังสือและ PPT งานออกแบบ : หนังสือและ PPT งานออกแบบ : หนังสือและ PPT

งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

 1. www.coop.rmutt.ac.th สำนักสหกิจศึกษา (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์) (สร้างเว็บเสร็จแล้ว ประสานงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานอบรมและประชาสัมพันธ์ข่าวต่อ)
 2. ประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา http://203.158.253.150/index1.php (นักศึกษา)
 3. อัพเดทข้อมูลเว็บมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (ใหม่) 203.158.254.23 (นักศึกษา)
 4. คู่มือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
 5. ออกแบบปกตำรา เรื่อง การผลิตชุดการสอน (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)
 6. ตรวจสอบและใส่ Metadata ภาพในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2011-2016 (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)
 7. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา SEO (ฝ่าย)
 8. ศึกษาค้นความเรื่องการจัดทำ SEO (ฝ่าย)
 9. สรุปผลการประเมิน SEO และเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อการพัฒนาให้เว็บได้อันดับที่ดีขึ้น (ฝ่าย)
 10. งานวิจัย (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)

งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

 1. ปก Onetext วิชานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 2. ปก Onetext วิชาเทคนิคการฝึกอบรม (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
 3. ปก Onetext วิชาเทคนิคการจัดการฝึกอบรม (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
 4. คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการสร้างอัลบั้มภาพด้วย Jalbum (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 5. คู่มือการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์บน Fanpage (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)
 6. สร้างเว็บไซต์ คณะกรรมการอุดมศึกษาทั่วไป (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)
 7. ประสานงานขอข้อมูล ในการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 60 พรรษาสม เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นักศึกษา)
 8. นัดอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์เข้าเรียนรู้วิธีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)
 9. ออกแบบหนังสือเกษียณปี 2560 จำนวนผู้เกษียณ 60 คน  (ฝ่าย)
 10. เปลี่ยนธีมเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็น Responsibility คณะและหน่วยงานต่าง ๆ (ฝ่าย)

งานที่ดำเนินการต่อเนื่อง

 1. จัดเก็บข้อมูลสถิติ ผลคะแนะจาก Web Majetics (https://majestic.com) เดือนละ 1 ครั้ง สรุปข้อมูล 9 มทร.
 2. จัดเก็บข้อมูลสถิติ ผลคะแนะจาก Web Webometrics ไตรมาสละ 1 ครั้งสรุปข้อมูล 50 อันดับ มหาวิทยาลัยภายในประเทศ
 3. สรุปข้อมูลเว็บไซต์ที่มีการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ไตรมาสละ 1 ครั้ง
 4. สรุปข้อมูลงานของฝ่าย

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

[wpfilebase tag=file id=11 tpl=download-button /]

February 16, 2017

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ธันวาคม 2559-มกราคม 2560

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ งานที่ดำเนินการแล้ว งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เว็บไซต์ที่พัฒนาใหม่ รวม 5 เว็บไซต์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) สำนักสหกิจศึกษา (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์) 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา (วรรณ์วิสาข์ […]