วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่  http://www.regtraining.rmutt.ac.th:8080/index.php

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

การทำอินโฟกราฟิกนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้โชว์ทักษะด้านการสื่อสารกันแบบเต็มที่ เพราะอันที่จริงแล้ว การแปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพก็เป็นสิ่งที่คนทำกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก กราฟรูปทรงต่างๆ ตาราง แผนที่ แผนผัง หรือไดอะแกรม แต่ทักษะทางด้านอินโฟกราฟิกนั้นจำเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลที่ทั้งมากและหลากหลายให้จบได้ในภาพเดียว สื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกในองค์กร ถูกนำมาใช้ทั้งในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในองค์กร เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและจดจำข้อมูลของผู้พบเห็น การนำสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกมาใช้เพื่อช่วยทำให้เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ หรือประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจและช่วยในการบรรยายเนื้อหาได้เป็นอย่างดี

แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรจะสามารถเพิ่มทักษะ เพื่อประยุกต์ด้านการประชาสัมพันธ์ การสรุปผลงาน และนำไปใช้ออกแบบสื่อต่าง ๆ ขององค์กรต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์และบุคลากรกรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ที่มีความสนใจในการสร้าง Infographic จำนวน 30 ท่าน

วันที่อบรม

25-27 พฤษภาคม 2560 (พฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์) ณ ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

1. เรียนรู้ทฤษฎีการสร้างและออกแบบ Infographic อย่างมืออาชีพ
2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ สรุปประเด็นความรู้ หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้น
3. สามารถ Infographic ประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น สื่อการเรียนการสอน สื่อออนไลน์ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
4. สามารถผสมผสานการใช้งานจากโปรแกรมการใช้งาน ในเครือ Adobe เช่น Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เพื่อใช้ในงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
5. เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ จะมีชิ้นงาน Infographic เป็นของตนเองทุกคน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟกราฟฟิก
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ หรือใช้ในงานได้

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม

– Internet
– ข้อมูลที่ผู้เข้าอบรมต้องการสร้าง Infographic

ตารางการฝึกอบรม ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน (รวมจำนวน 18 ชั่วโมง)

วันที่ เวลา กิจกรรม
1 09.00-12.00 น. 1. Power of Visual Communication
2. Workshop 1 อ่านข้อความแล้ววาดภาพตามความเข้าใจ
3. หลักการออกแบบ Infographic
3.1  4 Type of Infographic
3.2  8 Kinds of Infographic
3.3  When to use Infographic (9 เหตุผล)
13.00-16.00 น. 1. 6  Step to creative Good Infographic
2. Workshop 2 Design Brief Infographic บนกระดาษ
3. Workshop 3 Design Headline Infographic บนกระดาษ
2 09.00-12.00 น. 1. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก
1.1 การวาดรูปทรงพื้นฐาน
1.2 การวาดรูปทรงด้วย Pen Tool
1.3 การตัดเจาะวัตถุ
13.00-16.00 น. 1. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก
1.1 การเลือกใช้สีในงานออกแบบ (Colours)
1.2 การใส่สีให้กับรูปทรง
1.3 การเลือกใช้ตัวอักษรในงานออกแบบ (Font)
2. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ร่วมกับ Adobe Illustrator
3 09.00-12.00 น. 1. Workshop 5 Design Headline Infographic ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
2. Workshop 6 สร้างชิ้นงานจริง 1 ชิ้น
13.00-16.00 น. 1. Workshop 6 สร้างชิ้นงานจริง 1 ชิ้น
2. สรุปผลงานการออกแบบของผู้เข้าร่วมอบรม
3. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

March 27, 2017

หลักสูตร การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่  http://www.regtraining.rmutt.ac.th:8080/index.php ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว […]
March 27, 2017

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวอำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์ (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่  http://www.regtraining.rmutt.ac.th:8080/index.php ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเรียนการสอนเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาวิชาของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign e-Book หรือ […]
March 17, 2017

ออกแบบแผ่นพับ SME Strong

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช  เกี่ยวกับโครงการ ที่มุ่งเจาะเข้าสู่ระบบการจัดการธุรกิจตามมาตรฐานTQA เน้นผู้ประกอบการภาคการผลิตการค้าและบริการผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัยและ Coaching เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ร่วมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่าง ๆเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และการบริการอันเป็นการส่งเสริมสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็ง ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ของไทยและชาติต่อไปในอนาคต
March 1, 2017

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ มีนาคม 2560

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ มีนาคม 2560 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ สถิติ Truehits.net รายงานสรุปภาระงาน ณ ปัจจุบัน สถิติ Truehits.net รายงานสรุปภาระงาน ณ ปัจจุบัน งานที่ดำเนินการแล้ว เปลี่ยน URL และชื่อหน่วยงานของวิเทศสัมพันธ์ใหม่ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ขอเปลี่ยน URL ใหม่ www.isd.rmutt.ac.th สรุปข้อมูลโครงการตำรา งานที่ส่งแล้วทั้งหมด 10 […]
March 1, 2017

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มีนาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2560

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ งานที่ดำเนินการแล้ว งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะ   งานที่ดำเนินการแล้ว งานออกแบบ งานออกแบบ Banner SEO ออกแบบแบนเนอร์ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30  (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี) ออกแบบรูปแบนเนอร์ขอเชิญร่วมเดินการกุศลราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ […]