สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ธันวาคม 2559-มกราคม 2560
February 16, 2017
สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ มีนาคม 2560
March 1, 2017

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มีนาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2560

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. งานที่ดำเนินการแล้ว
 2. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 3. งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
 4. ปัญหาและข้อเสนอแนะ

 

งานที่ดำเนินการแล้ว

งานออกแบบ

งานออกแบบ Banner SEO

 1. ออกแบบแบนเนอร์ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30  (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)
 2. ออกแบบรูปแบนเนอร์ขอเชิญร่วมเดินการกุศลราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ลง ads ของ SEO (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 3. แว๊กนวดอะโรม่า สูตรตำรายาพอกดูดพิษ บรรเทาอาการปวดเมื่อย7 ลง ads ของ SEO (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)

20170606_06

20170606_0720170606_08

งานออกแบบปก One text

 1. การผลิตชุดการสอน (วรรณ์วิสาข์  โพธิ์มณี)
 2. การเขียนแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน (วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)
 3. ออกแบบปกหนังสือ Power Electronics (อิเล็กทรอนิกส์กำลัง) (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 4. ออกแบบปกหนังสือ เทคนิคการสำรวจตัวอย่าง (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 5. ออกแบบปกหนังสือ สารสนเทศอ้างอิง (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 6. ออกแบบปกหนังสือการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 7. ออกแบบปกหนังสือ เทคนิคการจัดการฝึกอบรม (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 8. ออกแบบปกหนังสือนวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 9. ออกแบบปกหนังสือ การผลิตหนังสือนิทานสามมิติ (อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 10. ออกแบบปกตำราวิชาเทคนิคการฝึกอบรม อ.ทศพร แสงสว่าง (เบญสิร์ยา  ปานปุญญเดช)

20170606_13

20170606_14

20170606_15

20170606_16

20170606_17

20170606_18

20170606_19

20170606_20

20170606_21

20170606_22

งานออกแบบ

 1. ออกแบบโปสเตอร์การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (วรรณ์วิสาข์  โพธิ์มณี)
 2. พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
 3. แผ่นพับ SME Stong (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
 4. หลักสูตร การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
 5. หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
 6. โลโก้ SMEs GO Online (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)
 7. แผ่นพับ SMEs GO Online หน้า-หลัง (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดชและวรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)
 8. ป้ายไวนิล กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน (เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช)

20170606_25

20170606_26

20170606_27

20170606_28

20170606_29

20170606_30

20170606_31

20170606_32

20170606_33

20170606_34

20170606_35

 

งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานที่กำลังดำเนินการ :

 1. ออกแบบหนังสือเกษียณราชการ ปี 2560 (จำนวน 43 คน)
 2. สรุปข้อมูลมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำมาแปลเว็บภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
 3. ติดตาม ประสานงานข้อมูลจัดทำนิทรรศการข้าว
 4. ออกแบบ Banner รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เปิด ร.ร.สาธิตนวัตกรรม
 5. ประสานงาน แก้ไขข้อมูลเพื่อจัดทำ SEO
 6. ประสานงานโครงการต่าง ๆ ของ อพสธ.ธัญบุรี ปี 2559-2560 เผยแพร่บนเว็บ
 7. สอนบุคลากรของสำนักสหกิจศึกษาเขียนข่าวและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

20170606_39

20170606_40

งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คู่มือ

 1. คู่มือการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์บน Fanpage (รับผิดชอบโดย วรรณ์วิสาข์  โพธิ์มณี)
 2. คู่มือการใช้งาน Jalbum (รับผิดชอบโดย อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 3. ออกแบบลิฟท์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3-5 (รับผิดชอบโดย วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)

งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

 1. ออกแบบป้ายบริการหน้าลิฟ ชั้น 1-5 (รับผิดชอบโดย เบญสิร์ยา ปานปุญเดช)
 2. เปลี่ยนธีมเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็น Responsibility
 3. ออกแบบ Roll up SMEs GO Online 2 ชิ้น
 4. เว็บไซต์กีฬาแห่งประเทศไทย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ (รับผิดชอบโดย อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 5. จัดเก็บข้อมูลสถิติ ผลคะแนะจาก Web Majetics สรุปข้อมูล 9 มทร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (รับผิดชอบโดย อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 6. จัดเก็บข้อมูลสถิติ ผลคะแนะจาก Web Webometrics ไตรมาส 4  สรุปข้อมูล 50 อันดับ มหาวิทยาลัยภายในประเทศ (รับผิดชอบโดย อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์)
 7. สรุปข้อมูลเว็บไซต์ที่มีการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ไตรมาส 4 (รับผิดชอบโดย วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)
 8. สรุปรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษา part time โครงการ อพสธ. เพื่อส่งรายงานคณะกรรมการกลาง (รับผิดชอบโดย วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี)

งานที่ดำเนินการต่อเนื่อง

 • จัดเก็บข้อมูลสถิติ ผลคะแนะจาก Web Majetics (https://majestic.com) เดือนละ 1 ครั้ง สรุปข้อมูล 9 มทร.
 • จัดเก็บข้อมูลสถิติ ผลคะแนะจาก Web Webometrics ไตรมาสละ 1 ครั้ง สรุปข้อมูล 50 อันดับ มหาวิทยาลัยภายในประเทศ
 • สรุปข้อมูลเว็บไซต์ที่มีการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ไตรมาสละ 1 ครั้ง
 • สรุปข้อมูลงานของฝ่ายเดือนละ 1 ครั้ง
 • คัดเลือกข่าวส่งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ครั้งละ 18 ข่าว

สรุปงานนักศึกษา part time

เดือน ธันวาคม 59 – มีนาคม 60

20170606_48

20170606_49

20170606_50

20170606_51

สรุปการปรับแก้เว็บไซต์

ตามคำแนะนำของบริษัท SEO

ปรับแก้เว็บไซต์

 • เพิ่ม Text ด้านข้าง Logo ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยคำว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
 • เพิ่ม Title tag และ Alt tag ที่รูป logo ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • เปลี่ยนระบบใน wordpress ให้ใช้ชื่อเดียวกับหัวข้อเรื่อง เช่น

    http://uplevelgoal.com/ประโยชน์ในการลงโฆษณา-google-display-netw/

 • แก้ไขรูปภาพ icon ที่มีขนาดใหญ่และภาพที่เป็น .png ให้เป็น .jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *