สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มีนาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2560
March 1, 2017
ออกแบบแผ่นพับ SME Strong
March 17, 2017

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ มีนาคม 2560

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ มีนาคม 2560

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. สถิติ Truehits.net
 2. รายงานสรุปภาระงาน ณ ปัจจุบัน

สถิติ Truehits.net

สไลด์4

สไลด์5

สไลด์6

สไลด์7

สไลด์8

สไลด์9

สไลด์10

สไลด์11

สไลด์12

สไลด์13

สไลด์14

สไลด์15

สไลด์16


รายงานสรุปภาระงาน ณ ปัจจุบัน

งานที่ดำเนินการแล้ว

 • เปลี่ยน URL และชื่อหน่วยงานของวิเทศสัมพันธ์ใหม่ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ขอเปลี่ยน URL ใหม่ www.isd.rmutt.ac.th

สรุปข้อมูลโครงการตำรา

งานที่ส่งแล้วทั้งหมด 10 เล่ม (ส่งเดือนกุมภาพันธ์ 2 เล่ม)

 • หลักชีววิทยา (Principles of Biology) สิริแข พงษ์สวัสดิ์
 • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ วิไลวรรณ ศรีสงคราม

งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 • สรุปข้อมูลทำเนียบผู้บริหารใหม่
 • สร้างเว็บใหม่ภายใต้ site ระบบบริการให้คำปรึกษา (กพน.)
  http://www.site.rmutt.ac.th/counsel
 • ปกตำราวิชาฟิสิกส์ทั่วไปและวิศวกรรมการแปรรูปด้วยความร้อนและความเย็น
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ทั้งหมด 77 จังหวัด (สสค. จะส่งรายชื่อมาให้ประมาณวันที่ 23 มีนาคม 58 และจะต้องขึ้นประกาศในวันที่ 1 เมษายน 58 )

งานออกแบบ

สไลด์20

สไลด์21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *