20170317-SME-StrongP1

20170317-SME-StrongP2

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

 เกี่ยวกับโครงการ

ที่มุ่งเจาะเข้าสู่ระบบการจัดการธุรกิจตามมาตรฐานTQA เน้นผู้ประกอบการภาคการผลิตการค้าและบริการผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัยและ Coaching เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ร่วมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่าง ๆเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และการบริการอันเป็นการส่งเสริมสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็ง ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ของไทยและชาติต่อไปในอนาคต

March 17, 2017

ออกแบบแผ่นพับ SME Strong

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช  เกี่ยวกับโครงการ ที่มุ่งเจาะเข้าสู่ระบบการจัดการธุรกิจตามมาตรฐานTQA เน้นผู้ประกอบการภาคการผลิตการค้าและบริการผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัยและ Coaching เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ร่วมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่าง ๆเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และการบริการอันเป็นการส่งเสริมสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็ง ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ของไทยและชาติต่อไปในอนาคต