20170530-Goonline-P1

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

 

20170530-Goonline-P2

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

 

เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น Startup ผู้ประกอบการ กลุ่ม Regular ให้มีช่องทางการจำหน่าย และมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการ การตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ สร้างและยกระดับกิจการของ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

 

20170616-rollup-goonlind01

20170616-rollup-goonlind02

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *