20170623-herbP1

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

 

20170623-herbP2

ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี


 

เกี่ยวกับโครงการ

การสนับสนุนและสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมคัตเตอร์พืชและเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความต้องการของตลาดเทคโนโลยีและสิ่งพิมพ์เป็นจุดสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป


 

 

20170623-rollup-herb-1

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

June 23, 2017

ออกแบบแผ่นพับ คลัสเตอร์สมุนไพร

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช   ออกแบบโดย : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี   เกี่ยวกับโครงการ การสนับสนุนและสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมคัตเตอร์พืชและเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความต้องการของตลาดเทคโนโลยีและสิ่งพิมพ์เป็นจุดสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป     ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช
June 5, 2017

ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ โครงการอบรม หลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ โครงการอบรม หลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.   ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. ความคิดเห็นต่อโครงการ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ สำหรับหลักสูตรโครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ มีผู้ประเมิน 16 คน ความคิดเห็นต่อโครงการ มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.80 […]
June 5, 2017

ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book

ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book 16-17  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00-16.00 น.   ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. ความคิดเห็นต่อโครงการ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ สำหรับหลักสูตรโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book มีผู้ประเมิน 16 คน ความคิดเห็นต่อวิทยากร มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.70  คิดเป็นร้อยละ […]