ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book

ผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book

16-17  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00-16.00 น.

  ณ  อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. ความคิดเห็นต่อโครงการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ สำหรับหลักสูตรโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book มีผู้ประเมิน 16 คน ความคิดเห็นต่อวิทยากร มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.70  คิดเป็นร้อยละ   93.92  ซึ่งอยู่ที่ระดับมากที่สุด

 

20170602-ebook01

หัวข้อประเมิน ความพึงพอใจ
ระดับคะแนน ร้อยละ 
1.  ความพึงพอใจต่อโครงการ 4.88 97.65
2.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม/สัมนา 4.82 96.47
3.  ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.82 96.47
4.  ความรู้ความเข้าใจในโครงการหลังการฝึกอบรม 4.65 92.94
5.  ประโยชน์ของเนื้อหาสาระของโครงการต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน 4.82 96.47
6.  ระยะเวลาของโครงการในการฝึกอบรม 4.18 83.53
ความคิดเห็นต่อโครงการ  4.70 93.92


2. ความคิดเห็นต่อการจัดการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการ สำหรับหลักสูตรโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book มีผู้ประเมิน 16 คน ความคิดเห็นต่อวิทยากร มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.76  คิดเป็นร้อยละ   95.15  ซึ่งอยู่ที่ระดับมากที่สุด

 

20170602-ebook02

หัวข้อประเมิน ความพึงพอใจ
ระดับคะแนน ร้อยละ 
1.  การติดต่อประสานงานกับผู้เข้าฝึกอบรม 4.59 91.76
2.  การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกรวมทั้งบริการของเจ้าหน้าที่ 4.76 95.29
3.  ความเหมาะสมของห้องฝึกอบรม 4.82 96.47
4.  ความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์ 4.76 95.29
5.  เครื่องปรับอากาศ 4.65 92.94
6.  ความพร้อมอุปกรณ์โสต (เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, โปรเจ็คเตอร์) 4.88 97.65
7.  อาหารกลางวัน 4.76 95.29
8.  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.82 96.47
ความคิดเห็นต่อการจัดการ 4.76 95.15

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ และความคิดเห็นต่อการจัดการ สำหรับหลักสูตรโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book มีผู้ประเมิน 17 คน ความคิดเห็นต่อวิทยากร มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.73  คิดเป็นร้อยละ  94.53  ซึ่งอยู่ที่ระดับมากที่สุด

3. ความคิดเห็นต่อวิทยากร

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการ สำหรับหลักสูตรโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ E-Book มีผู้ประเมิน ผู้ประเมิน 17 คน  มีระดับคะแนนเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.43 ซึ่งอยู่ที่ระดับมากที่สุด

 

20170602-ebook03

 

หัวข้อประเมิน ความพึงพอใจ
ระดับคะแนน ร้อยละ
1. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 4.88 97.65
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังข้าใจ 4.88 97.65
3  การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.82 96.47
4. การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา 4.88 97.65
5  ความชัดเจนในการบรรยาย 4.82 96.47
6. การตอบคำถาม 4.88 97.65
7. เทคนิค / วิธีการฝึกอบรมที่ใช้ในการถ่ายทอด 4.76 95.29
8. การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 4.94 98.82
9. การควบคุมชั้นเรียน 4.71 94.12
10. การรักษาเวลา 5.00 100.00
11. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยส่วนรวม 5.00 100.00
ความคิดเห็นต่อวิทยากร 4.87 97.43

ข้อคิดเห็น / เสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของวิทยากร

1. อยากให้จัดอบรมเรื่องการขาบยและทำตลาดใน E-Bay

หมายเหตุ

ระดับคะแนน                                      แปลความ
4.51-5.00                  หมายถึง               มากที่สุด  (5)
3.51-4.50                  หมายถึง               มาก  (4)
2.51-3.50                  หมายถึง               ปานกลาง  (3)
1.51-2.50                  หมายถึง               น้อย  (2)
1.00-1.50                  หมายถึง               น้อยที่สุด  (1)

[wpfilebase tag=file id=12 tpl=download-button /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *