ออกแบบสื่อ Infographic 7 เหตุผลที่เลือกเรียน ราชมงคลธัญบุรี

เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลในการเข้าศึกษาต่อที่ มทร.ธัญบุรี มีการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจเหมาะกับกลุ่มนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้พัฒนา Infographic นำเสนอ 7 เหตุผลที่เลือกเรียนราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย

เหตุผลที่ 1 จบแล้วเป็นผู้ประกอบการได้ทันที
เหตุผลที่ 2 ความพร้อมด้านทรัพยากรและการให้บริการ
เหตุผลที่ 3 การเรียนการสอน มีคุณภาพและมาตรฐาน
เหตุผลที่ 4 ผู้สอนมีประสบการณ์และคุณภาพ
เหตุผลที่ 5 บัณฑิตมีคุณภาพ
เหตุผลที่ 6 จบแล้ว…มีงานทำ
เหตุผลที่ 7 สนับสนุนนักศึกษาในด้านต่าง ๆ

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ข้อมูลโดย : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *