ออกแบบป้ายโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)

20171010-Board-01

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

 

 

20171102-BACKDORPON-01

ป้ายกราฟิกออกแบบ

20171102-BACKDORPON-02

ป้ายขนาดจริงเมื่อใช้งาน

ออกแบบโดย : นายภัทริยะ ศรีทอง

 

 

20171102-backdrop-new-01

ป้ายกราฟิกออกแบบ

20171102-backdrop-new-02

ป้ายขนาดจริงเมื่อใช้งาน

ออกแบบโดย : นายภธรเดช  ปิติโชคเดชอุดม

 

 

20171102-RollUP2-01

ป้ายกราฟิกออกแบบ

20171102-RollUP2-02

ป้ายขนาดจริงเมื่อใช้งาน

ออกแบบโดย : นายประพันธ์  ประทุมวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *