สรุปข้อมูลความพึงพอใจ

ที่มีต่อรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและสื่อออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี

[wpfilebase tag=file id=24 tpl=download-button /]

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  โดยภาพรวม

 

สรุปข้อมูลความพึงพอใจ S.D. แปลผล
ด้านเนื้อหา 3.97 0.531 มาก
รูปแบบการนำเสนอข้อมูลบนสื่อออนไลน์ 3.86 0.600 มาก
การรับรู้ถึงประโยชน์ 4.00 0.600 มาก
ความง่ายในการใช้งาน 4.00 0.613 มาก
ทัศนคติต่อการใช้ 4.01 0.577 มาก
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ 4.05 0.642 มาก
การใช้จริง 3.87 0.690 มาก
รวม 3.86 0.608 มาก

 

 

December 21, 2017

สรุปข้อมูลความพึงพอใจ ที่มีต่อรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและสื่อออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี

สรุปข้อมูลความพึงพอใจ ที่มีต่อรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและสื่อออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี [wpfilebase tag=file id=24 tpl=download-button /] สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  โดยภาพรวม   สรุปข้อมูลความพึงพอใจ S.D. แปลผล ด้านเนื้อหา 3.97 0.531 มาก รูปแบบการนำเสนอข้อมูลบนสื่อออนไลน์ 3.86 0.600 มาก การรับรู้ถึงประโยชน์ 4.00 0.600 มาก ความง่ายในการใช้งาน […]
December 21, 2017

รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก

รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก เนื่องด้วยมีการจัดทำอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก โดยใช้หลักการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities หรือ “Ranking Web of World Universities” ที่จัดทำโดย Cybermetrics Lab ใน www.webometrics.info ซึ่งในการจัดทำอันดับของเว็บ Webometrics นั้น มีสูตรในการจัดอันดับประกอบไปด้วย PRESENCE. วัดจำนวนเว็บเพจจาก website […]