สรุปข้อมูลความพึงพอใจ ที่มีต่อรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและสื่อออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี

รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก
December 21, 2017
ผลงานการออกแบบโปสเตอร์ ประกวดถ่ายภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
December 28, 2017

สรุปข้อมูลความพึงพอใจ ที่มีต่อรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและสื่อออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี

สรุปข้อมูลความพึงพอใจ

ที่มีต่อรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและสื่อออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี

[wpfilebase tag=file id=24 tpl=download-button /]

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  โดยภาพรวม

 

สรุปข้อมูลความพึงพอใจ S.D. แปลผล
ด้านเนื้อหา 3.97 0.531 มาก
รูปแบบการนำเสนอข้อมูลบนสื่อออนไลน์ 3.86 0.600 มาก
การรับรู้ถึงประโยชน์ 4.00 0.600 มาก
ความง่ายในการใช้งาน 4.00 0.613 มาก
ทัศนคติต่อการใช้ 4.01 0.577 มาก
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ 4.05 0.642 มาก
การใช้จริง 3.87 0.690 มาก
รวม 3.86 0.608 มาก

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *