ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ จำนวน 6 รายการ ดังนี้

 

ลำดับ รายการ ขนาด สถานที่ติดตั้ง
1 ป้ายคัทเอาท์ใหญ่ หน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย 5.1 x 7.4  เมตร ริมถนนรังสิต-นครนายก ทางเข้ามหาวิทยาลัย
2 แบนเนอร์ จอ LED ประตู 3 940 x 400 pixel จอ LED บริเวณประตู 3
3 แบนเนอร์ จอ LED ประตู 4 540 x 290 pixel จอ LED บริเวณประตู 4
4 จอทีวีประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามหน่วยงาน 1235 x 720 pixel ตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
5 แบนเนอร์เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 848 x 410 pixel https://www.rmutt.ac.th/content/42869
6 แบนเนอร์เฟสบุคแฟนเพจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1200 x 1200 pixel https://www.facebook.com/rmutt.official/

 

แบนเนอร์ จอ LED ประตู 4

แบนเนอร์ จอ LED ประตู 4

20171129-TPQI_Facebook

แบนเนอร์ Facebook Page

ป้ายคัทเอาท์ใหญ่ หน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย

ป้ายคัทเอาท์ใหญ่ หน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย

แบนเนอร์ จอ LED ประตู 3

แบนเนอร์ จอ LED ประตู 3

จอทีวีประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามหน่วยงาน

จอทีวีประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามหน่วยงาน

แบนเนอร์เว็บไซต์ RMUTT

แบนเนอร์เว็บไซต์ RMUTT

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *