ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2018

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2018

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2018
ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดประกอบด้วย Webometrics
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2018 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดอันดับโดย Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand)

• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 29 ของประเทศ
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ธัญบุรี[29], ล้านนา[33], อีสาน[38], พระนคร[41], สุวรรณภูมิ[48], ศรีวิชัย[55], ตะวันออก[61], รัตนโกสินทร์[64], กรุงเทพ[71])
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 6 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT) (มทส.[7], มจธ.[8], สจล.[11], ,มจพ.[18], ม.มหานคร[20], มทร.ธัญบุรี[29])
ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics ในรอบเดือน มกราคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ครองอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล และอันดับที่ 29 ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2018

กลุ่มราชมงคล 9 แห่ง

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2018

จำนวนตัวชี้วัดการจัดอันดับ
ความหมายของในการจัดทำอันดับของเว็บ Webometrics นั้นประกอบไปด้วย
• external link: link ที่เชื่อมโยงภายนอกเว็บ คือ link ที่เชื่อม ข้อมูลไปสู่ website อื่นๆ ภายนอกเว็บไซต์เดิม
• Referring domain: Number of referring external root domains to the researched root domain or URL.
• Referring IPs (Root/URL): Number of referring IP addresses to the researched root domain or URL.
• Referring Subnets (Root/URL): Number of referring subnets to the researched root domain or URL.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *