ประกอบไปด้วยบริการดังต่อไปนี้

1. RMUTT E-Library  บริการห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรออนไลน์ มทร.ธัญบุรี  เป็นบริการ e-book  e-magazine ตลอด 24 ช.ม. เพื่อนักศึกษาและบุคลากร สะดวกรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส

2. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสร์เพื่อการสืบค้น เป็นบริการรวบรวมฐานข้อมูลภายใต้การทำสัญญาของมหาวิทยาลัยกับฐานข้อมูลต่าง ๆ

3. บริการ e-Book  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทำให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการและได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้บริการ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯโดยมีฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) ที่ให้บริการดังต่อไปนี้

4. บริการโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านภาษา Language Center 

5. Tellmemore Online การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  โปรแกรม Tell Me More เป็นโปรแกรมสำหรับฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ขั้น beginning ถึง advance ซึ่งประกอบด้วยภาพเสียงและกราฟฟิคที่สวยงาม ครอบคลุมการฝึกทักษะด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน และมีแบบฝึกหัดกว่า 10,000 แบบฝึกหัด เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคลากรในองค์กร สามารถเข้าเรียนผ่านเครือข่าย Internet โดยการเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Browser Internet Explorer (IE) การเข้าใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.tellmemore.rmutt.ac.th ผู้ใช้ประเภทบุคลากร เข้าใช้งานโดยใช้ชื่อผู้ใช้เป็นชื่อเดียวกับการเข้า Internet มหาวิทยาลัย รหัสผ่านเป็น 123456 และสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้ประเภทนักศึกษาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

6. Helpdesk Service  บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในส่วนของโปรแกรม ไม่รวมอุปกรณ์ชำรุด และให้บริการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ภายใต้ซอฟต์แวร์ที่ มหาวิทยาลัยฯ จัดซื้อเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากร

7. บริการเข้าใช้งาน Wifi และขอรหัสการเข้าใช้

8. Software Service บริการที่ฝ่ายงานซอฟต์แวร์พัฒนาให้กับ มหาวิทยาลัย

9. Mobile Appication ระบบรับสมัครเข้ศึกษาต่อผ่าน Appication

10. ศูนย์ให้บริการด้านการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน IC3 (Computer Literacy)

11. บริการห้องเรียนออนไลน์ RMUTT Online Classroom  

12. บริการห้อง Smart Classroom  สำหรับอาจารย์เพื่อจัดการเรียนการสอน และ บริการห้อง Discussion Room เพื่อให้นักศึกษและบุคลากรใช้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาเช่น ติว พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ห้ามใช้เพื่อการทำธุรกิจต่าง ๆ เป็นการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีและการศึกษา (Technology and Education) เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการเรียน (Learning Paradigm Shift) เพื่อจำแนกคัดกรองการใช้สื่อดิจิตอลระหว่างครูกับนักเรียน (Digital Divide between Educators and Student) เป็นการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Classroom Technology)

13. บริการ Co-working Space RMUTT เป็นพื้นที่ให้บริการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ บุคลทั่วไป ให้สามารถเข้ามานั่งทำงาน ได้ในมุมเงียบสงบมีสัญญาณ WIFI ชนิดความเร็วสูงคอยให้บริการตลอด จะนั่งทำงานทั้งวัน เหมือนนั่งในร้านกาแฟที่สำคัญเป็นพื้นที่ทำงานและผู้ที่ทำวิจัย ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหารือผู้ร่วมวิจัยท่านอื่นๆ

14. รายการ  Innovatiove Variety   ผลิตรายการโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลนวัตกรรม  งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs นำไปประยุกต์ใช้ในการ ประกอบธุรกิจและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ออกอากาศ ทุกวันเสาร์  เวลา 10.00-11.00 น.  ช่อง www.youtube.com/RmuttChannel หรือ www.innovative.rmutt.ac.th

15. SMART Table โต๊ะเรียนระบบสัมผัสอัจฉริยะ

16. ONE TEXT โครงการจัดทำตำราและเอกสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการได้ผลิตตำราเพื่อนำมาใช้เป็นผลงานทางวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจรวมถึงเป็นการต่อยอดเพื่อผลิตตำราทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยฯ

17. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  WWW.INFORMATION.RMUTT.AC.TH

18. Executive Information System-RMUTT EIS ระบบสารสนเทศที่นำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ เปรียบเทียบและวิเคาะห์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ของผู้บริหารประกอบด้วย ข้อมูลทั้ง 4 ด้าน คือ นักศึกษา, บุคลากร, งบประประมาณ, และบัญชีเพื่อการบริการ

19. ONE TEXT โครงการจัดทำตำราและเอกสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการได้ผลิตตำราเพื่อนำมาใช้เป็นผลงานทางวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจรวมถึงเป็นการต่อยอดเพื่อผลิตตำราทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยฯ

June 13, 2018

RMUTT Smart Service Catalog

ประกอบไปด้วยบริการดังต่อไปนี้ 1. RMUTT E-Library  บริการห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรออนไลน์ มทร.ธัญบุรี  เป็นบริการ e-book  e-magazine ตลอด 24 ช.ม. เพื่อนักศึกษาและบุคลากร สะดวกรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส 2. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสร์เพื่อการสืบค้น เป็นบริการรวบรวมฐานข้อมูลภายใต้การทำสัญญาของมหาวิทยาลัยกับฐานข้อมูลต่าง ๆ 3. บริการ e-Book  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทำให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ […]
June 13, 2018

ผลงานการออกแบบ โปสเตอร์ RMUTT E-Library App

ผลงานการออกแบบ โปสเตอร์ RMUTT E-Library
June 13, 2018

ผลงานการออกแบบ Backdrop โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่

ผลงานการออกแบบ Backdrop โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (TM ACADEMY)