ด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟกราฟฟิก สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการสร้างกราฟฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อภาพและเสียง ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกการอบรมสามารถนำความรู้ในการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือใช้ในงานของตนต่อไป

ในการนี้จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง JC212 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 2 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขึ้น

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัดอินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
การทำอินโฟกราฟิกนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้โชว์ทักษะด้านการสื่อสารกันแบบเต็มที่ เพราะอันที่จริงแล้ว การแปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพก็เป็นสิ่งที่คนทำกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก กราฟรูปทรงต่างๆ ตาราง แผนที่ แผนผัง หรือไดอะแกรม แต่ทักษะทางด้านอินโฟกราฟิกนั้นจำเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลที่ทั้งมากและหลากหลายให้จบได้ในภาพเดียว
สื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกในองค์กร ถูกนำมาใช้ทั้งในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในองค์กร เพื่อง่ายต่อการเข้าใจและจดจำข้อมูลของผู้พบเห็น การนำสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกมาใช้เพื่อช่วยทำให้เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ หรือประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจและช่วยในการบรรยายเนื้อหาได้เป็นอย่างดี
แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรจะสามารถเพิ่มทักษะ เพื่อประยุกต์ด้านการประชาสัมพันธ์ การสรุปผลงาน และนำไปใช้ออกแบบสื่อต่าง ๆ ขององค์กรต่อไป

วันที่อบรม  วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

ผู้ช่วยวิทยากร : นายภัทริยะ ศรีทอง (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

Read Album

 

กําหนดการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ด้วยการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ

ณ ห้อง JC212 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วัน/เดือน/ปี เวลา  กิจกรรม
 17 กรกฎาคม 2561 08.30-09.00 น.

09.00-12.00 น.

ลงทะเบียน

หลักการออกแบบบ Infographic

1. Power of Visual Communication

2. Workshop 1 อ่านข้อความแล้ววาดภาพตามความเข้าใจ

3. หลักการออกแบบ Infographic

3.1      4 Type of Infographic

3.2      8 Kinds of Infographic

3.3      When to use Infographic (9 เหตุผล)

4. 6  Step to creative Good Infographic

5. Workshop 2 Design Brief Infographic บนกระดาษ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. หลักการออกแบบบ Infographic (ต่อ)

1. Workshop 3 Design Headline Infographic บนกระดาษ

2. ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

2.1 การวาดรูปทรงพื้นฐาน

2.2 การวาดรูปทรงด้วย Pen Tool

2.3 การตัดเจาะวัตถุ

 

18 กรกฎาคม 2561

08.30-09.00 น.

09.00-12.00 น.

ลงทะเบียน

1.  ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

1.1 การเลือกใช้สีในงานออกแบบ (Colours)

1.2 การใส่สีให้กับรูปทรง

1.3 การเลือกใช้ตัวอักษรในงานออกแบบ (Font)

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. 1. Workshop 5 Design Headline Infographic ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

2. Workshop 6 สร้างชิ้นงานจริง 1 ชิ้น

Insert your content here

 

July 31, 2018

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”

ด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟกราฟฟิก สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการสร้างกราฟฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อภาพและเสียง ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกการอบรมสามารถนำความรู้ในการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือใช้ในงานของตนต่อไป ในการนี้จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 เวลา […]
July 23, 2018

ผลงานการออกแบบโปสเตอร์ Maker From maker to innovation

“จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม” เงื่อนไขการขอเข้าใช้บริการ เพียงแค่คุณมีแนวคิด (idea) และเพื่อนร่วมฝันต่างคณะ 3-5 คนพร้อมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ก็สามารถยื่นขอรับบริการพื้นที่ได้ ติดต่อขอรับบริการได้ที่เค้าเตอร์ยืมคืนอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดกลาง) โทร 02-549-3643 หากได้รับพิจารณาคณะกรรมการจะเรียกสัมภาษณ์ก็จะได้สิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว