ออกแบบป้ายโฆษณาและแผ่นพับโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ประกอบด้วย 8 อาชีพ ครอบคลุม 15 คุณวุฒิวิชาชีพ

– ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 7)
– นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 4-5)
– นักการตลาดดิจิทัล (ชั้น 5-6)
– นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ (ชั้น 5-6)
– นักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 5-6)
– นักบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 6-7)
– นักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 5-6)
– นักออกแบบเว็บไซต์ (ชั้น 4-5)

ออกแบบโดย : เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช    ประกอบไปด้วยป้ายขนาดต่าง ๆ ดังนี้

แผ่นพับโครงการ

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

ป้าย LED ขนาดจอ LED ประตู 3 (900*400)  ขนาดจอ LED ประตู 4 (580*290)

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

หน้าจอ TV (1235*720)

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

Banner โฆษณาเป็น Facebook เพจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

Banner Slide หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

ป้ายไวนิล

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

September 3, 2018

ออกแบบป้ายโฆษณาและแผ่นพับโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

ออกแบบป้ายโฆษณาและแผ่นพับโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ประกอบด้วย 8 อาชีพ ครอบคลุม 15 คุณวุฒิวิชาชีพ – ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 7) – นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 4-5) – นักการตลาดดิจิทัล (ชั้น 5-6) – นักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์ (ชั้น 5-6) – นักประเมินระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ […]