โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ให้ความสำคัญกับการขายสินค้าชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว เน้นการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมคิดและผลิตสินค้าและบริการ รวมงมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในนิตยสารเชิญท่องเที่ยวสกลนคร  ออกแบบโดยนายภัทริยะ ศรีทอง

201812014-AW_001

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในนิตยสารเชิญท่องเที่ยวสกลนคร

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในนิตยสารเชิญท่องเที่ยวสกลนคร

ออกแบบหน้ากล่อง DVD และหน้าแผ่น : โดยนางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณีPrint Print

ออกแบบหน้ากล่อง DVD และหน้าแผ่น  : โดยนางสาววเบญสิร์ยา  ปานปุญญเดชปก DVD ปก DVD

Banner รับสมัครลูกจ้างรายวัน  ออกแบบโดย : นางสาววเบญสิร์ยา  ปานปุญญเดช

Banner รับสมัครงาน

ออกแบบป้ายโฆษณาและจัดกิจกรรมเชิญชวนท่องเที่ยวสกลนคร : โดยนางสาววเบญสิร์ยา  ปานปุญญเดช  ประกอบไปด้วย

ป้ายจอ TV

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

ป้าย LED ณ ประตู 3 และประตู 4 มทร.ธัญบุรี

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

ป้ายจอ  Banner Slide Website

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

โปสเตอร์โฆษณา ขนาด A2

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

โปรสเตอร์แบบแนวนอนจัดกิจกรรมขนาด A2

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

October 17, 2018

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดสกลนคร

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ความสำคัญกับการขายสินค้าชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว เน้นการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมคิดและผลิตสินค้าและบริการ รวมงมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในนิตยสารเชิญท่องเที่ยวสกลนคร  ออกแบบโดยนายภัทริยะ ศรีทอง ออกแบบหน้ากล่อง DVD และหน้าแผ่น : โดยนางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี ออกแบบหน้ากล่อง […]
October 2, 2018

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงาน 2.งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ