โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดสกลนคร

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ให้ความสำคัญกับการขายสินค้าชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว เน้นการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมคิดและผลิตสินค้าและบริการ รวมงมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้รายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในนิตยสารเชิญท่องเที่ยวสกลนคร  ออกแบบโดยนายภัทริยะ ศรีทอง

201812014-AW_001

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในนิตยสารเชิญท่องเที่ยวสกลนคร

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในนิตยสารเชิญท่องเที่ยวสกลนคร

ออกแบบหน้ากล่อง DVD และหน้าแผ่น : โดยนางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณีPrint Print

ออกแบบหน้ากล่อง DVD และหน้าแผ่น  : โดยนางสาววเบญสิร์ยา  ปานปุญญเดชปก DVD ปก DVD

Banner รับสมัครลูกจ้างรายวัน  ออกแบบโดย : นางสาววเบญสิร์ยา  ปานปุญญเดช

Banner รับสมัครงาน

ออกแบบป้ายโฆษณาและจัดกิจกรรมเชิญชวนท่องเที่ยวสกลนคร : โดยนางสาววเบญสิร์ยา  ปานปุญญเดช  ประกอบไปด้วย

ป้ายจอ TV

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

ป้าย LED ณ ประตู 3 และประตู 4 มทร.ธัญบุรี

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

ป้ายจอ  Banner Slide Website

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

โปสเตอร์โฆษณา ขนาด A2

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

โปรสเตอร์แบบแนวนอนจัดกิจกรรมขนาด A2

ป้ายโฆษณาโครงการ iOtop นวัตวิถึจังหวัดสกลนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *