ผลงานการออกแบบคอลัมน์ในนิตยสาร ของมหาวิทยาลัย Year plan 2018

ออกแบบคอลัมน์ในนิตยสาร ของมหาวิทยาลัย Year plan 2018

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ยา  ปานปุญญเดช

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พื้นที่ให้บริการศูนย์นิทรรศการห้องประชุม ห้องเรียน ห้องอบรม อีกทั้งบริการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ ชั้น7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น
สิ่งอำนวยความสะดวก

-Wifi
-จอทีวีหรือโปรเจคเตอร์
-ระบบเสียง
-ไมค์ห้องประชุม
-เวที

วัน – เวลา ที่บริการ

เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ที่อยู่

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น 511 ถนนกำแพงเพรช 2 เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กทม. 10900

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ออกแบบโดย : นางสาววรรณวิสาข์  โพธิ์มณี

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

“ตอบสนองแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้”
FOR YOUR INFORMATION LEARNING TECHNOLOGY (ILT) INSPIRATION

DIGITAL LIBRARY

• Maker space form maker to innovator จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม
• Library Service / ห้องสมุด หนังสือ วารสาร
• Digital Library
• e-Library / e-Book / e-Journal / e-Database / e-Thesis / e-Newspaper
• IT Zone/ Internet Zone
• Working Zone
• Edutainment Zone
• Discussion Room / Meeting Room / Conference Room / Smart ClassRoom
• ผลิตสื่อการเรียนรู้ / e-Learning

ICT TRAINING CENTER

• Digital Literacy Certification
• Digital Professional Certification
• The Internet and Computing Core (IC3) Certificate
• โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ITPE)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Certified Application Specialist (MCAS)
• ระบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Password (RT-TEP)
• ICT Training and Certification

ICT@RMUTT

• Data Center
• Network secrity & Monitoring
• RMUTT Network and WIFI Service
• E-mail Address @rmutt.ac.th
• ลิขสิทธิ์ Software
• ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• Computer Laboratory
• Eduroam

CENTRAL BUILDING

• Class Room / Computer Laboratory
• Meeting Room
• Smart ClassRoom
• Discussion Room

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *