สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1.งานประจำ

2.งานโครงการ

3.งานอื่นๆ

PP20190108-01

PP20190108-02

PP20190108-03

 


งานประจำที่ได้ดำเนินงาน

รายการ จำนวน
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์  50 เรื่อง
2. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 1 เว็บไซต์
3. ปรับ Theme Website 2 เว็บไซต์
4. ทำ mockup เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (www.eng.rmutt.ac.th) 8 กลุ่มเมนู
5. ส่งโฆษณา GDN 2 เรื่อง เรื่องละ 4 ขนาด 8 ชิ้น
6. Capter หน้าจอแบบสอบถาม และประสานงานส่งแปลเพื่อวัดผล U-Multirank 4 หน้า
7. ส่งบันทึกข้อความ 3 เรื่อง
8. ออกแบบ 15 แบบ 19 ชิ้น
9. ประสานงานส่งไฟล์ปริ้น Rollup 2 แบบ 2 ชิ้น

PP20190108-04

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์

รายการเว็บไซต์ จำนวน (เรื่อง)
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ภาษาไทย) www.rmutt.ac.th 2,325
2. เว็บมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ภาษาอังกฤษ) www.eng.rmutt.ac.th 770
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.arit.rmutt.ac.th 65
4. Photo gallery www.photo.rmutt.ac.th 4,057
5. เว็บไซต์ส่วนบุคคล www.web.rmutt.ac.th 107
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ www.rspg.rmutt.ac.th 55
รวมทั้งสิ้น 7,379

 

PP20190108-05

PP20190108-06

PP20190108-07

PP20190108-08PP20190108-09

PP20190108-10

PP20190108-11

PP20190108-12

PP20190108-13

PP20190108-14

PP20190108-15

PP20190108-16

PP20190108-17

PP20190108-18

PP20190108-19PP20190108-20

PP20190108-21

 

ส่งบันทึกข้อความ 3 เรื่อง

รายการ วันที่ดำเนินการ
1. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย 20 ธันวาคม 2561
2. ขออนุมัติจัดจ้างทำข้อมูลข่าวภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ 21 ธันวาคม 2561
3. ขออนุมัติจัดจ้างแปลแบบสอบถาม Student Survey 28 ธันวาคม 2561

 

PP20190108-22

ออกแบบ Banner / ป้าย LED-TV / Poster ประจำเดือนธันวาคม

รายการ จำนวน
1. ประกาศ เรื่องจำกัดการใช้งานสื่อ Social Media 2 ชิ้น
2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 1 ชิ้น
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ชิ้น
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชิ้น
5. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ชิ้น
6. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 1 ชิ้น
7. แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1 ชิ้น
8. ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม (Merry Christmas) ปี 2561ในวันที่ 24 ธ.ค. 2561
ณ ลานหน้าอาคารวิทยบริการ
4 ชิ้น
9. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 1 ชิ้น
10. ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ชิ้น
11. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ชิ้น
12. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561 1 ชิ้น
13. กำหนดการและขั้นตอนการ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 1 ชิ้น
14. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562 1 ชิ้น
15. ประกาศสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 ชิ้น
รวมทั้งสิ้น 19 ชิ้น

PP20190108-23

PP20190108-24

PP20190108-25

PP20190108-26

PP20190108-27

งานโครงการ

1.OTOP จังหวัดสกลนคร

2.โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์

3.โครงการ อพสธ.-มทร.ธัญบุรี (www.rspg.rmutt.ac.th)

 

PP20190108-28

PP20190108-29

OTOP จังหวัดสกลนคร

รายการ จำนวน
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 61 เรื่อง
2. สร้างหน้ารวมข้อมูลของหมู่บ้านเพื่อนำไปทำ QR code ในแผ่นพับ 54 หน้า
3. ออกแบบหน้าปกและหน้าแผ่น DVD 2 แบบ
4. ออกแบบเชิญท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร เพื่อส่งพิมพ์ลงคอลัมน์นิตยสาร 1 แบบ
5. สรุปและตรวจสอบการออกแบบหน้าปกและหน้าแผ่น DVD ส่งร้าน 28 แบบ
6. รวบรวมเอกสารหมู่บ้านและท่องเที่ยวจังหวัด พร้อม Print ให้ อ.ระพีพัชสรุปข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำแผ่นพับ 775 แผ่น
7. จัดทำไฟล์เอกสารเพื่อส่งแปล จำนวน 54 หมู่บ้าน + ภาพรวมจังหวัด ส่งแปล 2 ภาษา (อังกฤษ และจีน) 55 รายการ
8.ประสานงาน 6 เรื่อง

 

PP20190108-30

PP20190108-31

PP20190108-32

PP20190108-33

PP20190108-34

PP20190108-35

ประสานงาน

1.ขอไฟล์รายงาน งวดที่ 2 จาก อสมท. จำนวน 2 ไฟล์
2.ประสานงานเรื่องการจัดส่งแบบแผนที่จาก อ.ปรางค์
3.ประสานงานจัดส่งไฟล์แผ่นพับให้กับโรงพิมพ์
4.ประสานงานส่งไฟล์ Video และปกให้ร้านทำ DVD 28 รายการ
5.ประสานงานทีมจัดพิมพ์ข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์
6ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์

PP20190108-36

PP20190108-37

มาตฐานวิชาชีพ

รายการ จำนวน
1. ออกแบบ 6 ขนาด
2. ประสานงานนำป้าย Banner แสดงบนจอ LED และ TV 3 การแสดงผล
3. ประสานงานจัดส่งไฟล์แบบปริ้นป้ายไวนิล 1 ป้าย
4. เขียนข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 1 ข่าว
5. แชร์ไฟล์ใน Fanpage (RMUTT/ห้องสมุด/ARIT) 3 แฟนเพจ

 

PP20190108-38

PP20190108-39

PP20190108-40

PP20190108-41

PP20190108-42

โครงการ อพสธ.-มทร.ธัญบุรี (www.rspg.rmutt.ac.th)

รายการ จำนวน
1. จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบริการวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี เพื่อจัดทำสื่ออินโฟกราฟฟิก 1 ฉบับ
2. ประสานงานขอข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2561 ภาพรวมเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ 1 เล่ม
3. ประสานงานขอข้อมูลเพื่อจัดทำอินโฟรกราฟฟิก 12 เรื่อง

PP20190108-43

งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่ รายการ
1 พัฒนาเว็บไซต์ประชุมวิชาการนานาชาติ FISF
2 พัฒนาเว็บไซต์ DD Mall
3 ปรับเมนูเว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ
4 ปรับ Theme เว็บอัลบั้มภาพ
5 ปรับ Theme เว็บห้องสมุด
6 แผ่นพับบริการ ICT
7 แผ่นพับบริการห้องสมุด
8 แผ่นพับบริการ DD Mall
9 ติดตามข้อมูลงาน อพสธ.-มทร.ธัญบุรี เพื่อนำมาจัดทำ Infographic
10 จัดทำใบเสนอราคางานจ้างแปลข้อมูลภาษาอังกฤษและภาษาจีน
11 เพิ่ม Banner Video Present RMUTT ในเว็บไซต์ ม. ภาษาไทย หรือแก้ไข code เพื่อดึง Video จาก www.det.rmutt.ac.th
12 รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
13 เข้าร่วมประชุมงานบริการวิชาการ วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกอธิการบดี

 

PP20190108-44

PP20190108-45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *