สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. งานประจำ

2. งานโครงการ

3. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

present 5 มีนาคม 2562

present 5 มีนาคม 2562
present 5 มีนาคม 2562

งานประจำที่ได้ดำเนินงาน

รายการ จำนวน
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์  58 ข่าว
2. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 1 เว็บไซต์
3. ออกแบบ 4 ขนาด 12 แบบ
4. คู่มือ 18 ฉบับ

present 5 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์

รายการเว็บไซต์ มกราคม 2562
(จำนวนเรื่อง)
กุมภาพันธ์
(จำนวนเรื่อง) 
เพิ่มขึ้น
(จำนวนเรื่อง) 
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ภาษาไทย) www.rmutt.ac.th
 2,344  2,358 14
2. เว็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ภาษาอังกฤษ) www.eng.rmutt.ac.th
771  781 10
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
www.arit.rmutt.ac.th
70  71 1
4. Photo gallery www.photo.rmutt.ac.th 4,093  4,112 19
5. www.web.rmutt.ac.th 140  148 8
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ www.rspg.rmutt.ac.th 55  61 6
รวมทั้งสิ้น 7,473  7,531 58

present 5 มีนาคม 2562present 5 มีนาคม 2562

present 5 มีนาคม 2562

present 5 มีนาคม 2562

present 5 มีนาคม 2562

โครงการ อพสธ.-มทร.ธัญบุรี (www.rspg.rmutt.ac.th)

รายการ จำนวน
1. เข้าร่วมประชุม นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนโครงการ อพ.สธ.
มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 
2. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซตื อพสธ. – มทร.ธัญบุรี www.rspg.rmutt.ac.th 6 เรื่อง
3. ออกแบบปกรายงานประจำปี 2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 5 รายการ

present 5 มีนาคม 2562present 5 มีนาคม 2562present 5 มีนาคม 2562

โครงการ SME ปีงบประมาณ 2562

รายการ จำนวน
1. พัฒนาเว็บไซต์ SME Online 2019  1 เว็บไซต์
2. ออกแบบ Roll Up และป้าย pp board 5 ชิ้น
3. แก้ไข Brochure-SME online 62 และประสานงานกับบริษัทเพื่อจัดพิมพ์ 1

present 5 มีนาคม 2562present 5 มีนาคม 2562

March 5, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. งานประจำ 2. งานโครงการ 3. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ งานประจำที่ได้ดำเนินงาน รายการ จำนวน 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์  58 ข่าว 2. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 1 เว็บไซต์ 3. ออกแบบ 4 […]