เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดอบรมหลักสูตรหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc

โดยมีวิทยากรบรรยาคือนางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช และมีผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่านคือนางสาวรัชนี แสงแก้ว และนางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc 7 มีนาคม 2562

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

1. เรียนรู้วิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำแบบสอบถาม แบบประเมิน แบบสำรวจ แบบฟอร์มการรับสมัคร หรือแบบสำรวจงานวิจัยอีกทั้งยังช่วย ลดการใช้ทรัยากระดาษ
2. ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการนำข้อมูลจากแบบสอบถามออกมาใช้งานและการสรุปข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นได้

Google Form เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการใน Google ในกลุ่ม Google Docs ที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ในส่วนของ Google Form สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานในการสร้างแบบสอบถามได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การสร้างแบบสอบเพื่อประเมินถามความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน แบบการลงคะแนนเสียง หรือแบบสำรวจ เป็นต้น
ในส่วนของการใช้งาน Google Form นั้นผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะสร้างแบบฟอร์มจะต้องมีบัญชีอีเมลของ Gmail หรือ Account ของ Google และเมื่อล็อกอินเข้าสู่การใช้งาน Google แล้วก็จะสามารถเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ที่ Google มีให้ผ่าน Web Browser

โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

ขั้นตอนวิธีลงทะเบียนสมัคร อีเมล์ GMAIL ใหม่

ความหมายของ Google Form

วิธีล็อกอินเข้าใช้งานบัญชี Gmail

วิธีการเข้าใช้งาน Google Form

รู้จัก Google Form ให้มากขึ้น

ความหมายและเครื่องมือของ Google Form

ประเภทของแบบสอบถามในการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form

ความหมายและวิธีการสร้างแบบสอบถามประเภทต่างๆ

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form มีรูปแบบของแบบฟอร์มให้เลือกตั้งค่าการรับข้อมูล 11 รูปแบบ ดังนี้

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc

การดูผลการตอบกลับของแบบฟอร์มหรือแบบสอบถามที่สร้าง

1.การดูผลการตอบกลับแบบ ข้อมูลสรุป
2.การดูผลการตอบกลับแบบ แยกรายการ
3.การดูผลการตอบกลับแบบ ดูคำตอบในชีต

คู่มือ :

[wpfilebase tag=file id=32 tpl=download-button /]

March 8, 2019

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc 7 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดอบรมหลักสูตรหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc โดยมีวิทยากรบรรยาคือนางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช และมีผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่านคือนางสาวรัชนี แสงแก้ว และนางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc 7 มีนาคม 2562 […]