ออกแบบแผ่นพับ DIGITAL SERVICE CENTER

ออกแบบแผ่นพับ DIGITAL SERVICE CENTER

20190626-brochreICT-02

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 ภายใต้วิสัยทัศน์หลักที่จะตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ “For Your ILT (Information Learning Technology) Inspiration” สำนักฯ ได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการต่าง ๆ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

1. DIGITAL SERVICE
บริการด้าน IT ที่มีพื้นที่ใช้งานครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ทั้งทางด้านระบบเครือข่ายและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
• Data Center
• Network security & Monitoring
• RMUTT Network and WIFI Service
• E-mail Address @rmutt.ac.th
• ลิขสิทธิ์ Software
• ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• Computer Laboratory
• Eduroam

2. SMART DIGITAL LABORATORY
บริการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยจะมีพื้นที่สำหรับให้บริการ คือ อาคารวิทยบริการ อาคารฝึกอบรม อาคารบริการคอมพิวเตอร์กลาง (iWork@RT) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น แยกเป็นประเภทห้อง ดังนี้
• Lecture Room / Computer Room/ Laboratory
• Meeting Room
• Smart ClassRoom
• Discussion Room
• Coworking Space

3. LANGUAGE TESTING CENTER
บริการด้านโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านภาษาและโปรแกรมสอบวัดระดับทางด้านภาษาและการเรียนการสอน
• Speexx (CLT)
• Tell me More
• Euro Talk
• Sanako Pronounce
• Ellis
• ระบบสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ Password (RT-TEP)

4. DIGITAL TRAINING CENTER
ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มีการรับรองตามมาตรฐาน Certification ระดับสากล
• Digital Literacy Certification
• Digital Professional Certification
• The Internet and Computing Core (IC3) Certificate
• โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ITPE)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Certified Application Specialist (MCAS)
• ICT Training and Certification

August 9, 2019

ออกแบบแผ่นพับ DIGITAL SERVICE CENTER

ออกแบบแผ่นพับ DIGITAL SERVICE CENTER สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 ภายใต้วิสัยทัศน์หลักที่จะตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการ “For Your ILT (Information Learning Technology) Inspiration” สำนักฯ ได้มีการขยายและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการต่าง ๆ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 1. […]
August 9, 2019

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) และการสัมมนาทักษะผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) และการสัมมนาทักษะผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ 1. พัฒนาเว็บไซต์ โครงการ www.aritnet5.rmutt.ac.th 2. ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดติดสติกเกอร์เพื่อเป็นฉากการถ่ายภาพผู้เข้าร่วมงาน 2 แบบ 3. ป้ายคล้องคอ 4. ป้ายบอกทาง งานออกแบบ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดติดสติกเกอร์เพื่อเป็นฉากการถ่ายภาพผู้เข้าร่วมงาน ป้ายคล้องคอ ป้ายบอกทาง   […]
August 9, 2019

ออกแบบแผ่นพับกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายะกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

ออกแบบแผ่นพับกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 เกี่ยวกับโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายข่ายสมุนไพร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หลังจากที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร เป็นการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์สมุนไพร ซึ่งจากความสำเร็จในปี 2560 – 2561 […]
August 9, 2019

ออกแบบและจัดบูทงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’61 Open House ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ออกแบบและจัดบูทงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’61 Open House ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี โดยได้รับมอบหมายให้จัดบูท 4 บูทดังต่อไปนี้ 1. บูทสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบอร์ดแสดงบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 17 บอร์ดและโรอัพรวมบริการ 1ชิ้น 2. บูทคลัสเตอร์กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 […]
August 9, 2019

ผลงานการออกแบบแผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุรี DIGITAL LIBRARY

แผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุรี DIGITAL LIBRARY ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี เปิดให้บริการทั้งหมด 5 ชั้น ชั้น 1 มีบริการ – ประชาสัมพันธ์ – บริการยืม – คืนหนังสือ – บริการสมัครสมาชิค, ต่ออายุสมาชิคทุกประเภท – เปิดบริการ Wifi RMUTT – […]