ออกแบบแผ่นพับกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายะกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

บูทคลัสเตอร์กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562
ออกแบบและจัดบูทงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’61 Open House ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี
สิงหาคม 9, 2019
การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) และการสัมมนาทักษะผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) และการสัมมนาทักษะผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์
สิงหาคม 9, 2019

ออกแบบแผ่นพับกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายะกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

ออกแบบแผ่นพับกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร และกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร

เกี่ยวกับโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายข่ายสมุนไพร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หลังจากที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร เป็นการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์สมุนไพร ซึ่งจากความสำเร็จในปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรในรูปแบบคลัสเตอร์เป็นอีกแนวทางที่ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ก่อให้เกิดการจับจ่ายและเกิดการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 นี้ สสว. ยังคงให้ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ ในการพัฒนาจะเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นแนวทางหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้ทั้งในตลาดระดับประเทศ และตลาดต่างประเทศได้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

– หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs
– หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคลัสเตอร์
– ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

– เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการคลัสเตอร์สมุนไพรให้เกื้อกูลกันในการดำเนินธุรกิจ
– เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
– นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ธุรกิจในเครือข่าย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ
3. พัฒนาเชิงลึกเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
4. จัดอบรมยกระดับศักยภาพ ผู้นำเครือข่ายและผู้ประสานงาน
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. วัดผลและประเมินผลความสำเร็จตามกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

– ให้ความรู้ ยกระดับมาตรฐานการเพาะปลูก
– การแปรรูป การให้บริการ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
– การตลาดออนไลน์

ส่งเสริมการตลาด

– ร่วมงานแสดงสินค้า
– Business Matching เชื่อมโยง Supply Chains
– เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ

– แผนพัฒนาเครือข่าย/คลัสเตอร์ (Cluster Roadmap)
– เครือข่าย SME ได้รับการพัฒนา
– ผู้ประกอบการ SMEs ที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
– พัฒนาผู้สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย (SP) และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)

ผลลัพธ์ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ

– แผนพัฒนาเครือข่าย/คลัสเตอร์ (Cluster Roadmap)
– ผู้ให้บริการเครือข่าย SME ได้รับการพัฒนา
– ผู้ประกอบการ SMEs ที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
– พัฒนาบริการทางธุรกิจ (Service Provider) และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)

ผลลัพธ์

– เครือข่าย SME ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็ง
– ผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า
– Service Provider และผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
– ผู้ประกอบการในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
– มีการนำนวัตกรรม/งานวิจัยมาปรับปรุงผลิตภาพและผลิตผล

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

เกี่ยวกับโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SME ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงมอบหมาย ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 เพื่อพัฒนาเพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายหรือคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเกษตร และผู้ให้บริการในกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และงานวิจัยรวมทั้งการออกแบบและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ ทั้งผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider: SP) และผู้ประสานงานเครือข่าย (Cluster Development Agent: CDA) โดยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์ และเชื่อมโยงทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของคลัสเตอร์

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

– เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ให้เกื้อกูลกันในการดำเนินธุรกิจ
– เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
– นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ธุรกิจในเครือข่าย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ
3. พัฒนาเชิงลึกเพื่อยกระดับขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการ
4. จัดอบรมยกระดับศักยภาพ ผู้นำเครือข่ายและผู้ประสานงาน
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. วัดผลและประเมินผลความสำเร็จตามกลุ่มเป้าหมาย

 

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

ด้านการเพิ่มความรู้ความสามารถ

– ให้ความรู้ ยกระดับมาตรฐานการเพาะปลูก
– การแปรรูป การให้บริการ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
– การตลาดออนไลน์

ส่งเสริมการตลาด

– ร่วมงานแสดงสินค้า
– Business Matching เชื่อมโยง Supply Chains
– เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

– หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs
– หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคลัสเตอร์
– ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร

ผลลัพธ์ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ

– แผนพัฒนาเครือข่าย/คลัสเตอร์ (Cluster Roadmap)
– ผู้ให้บริการเครือข่าย SME ได้รับการพัฒนา
– ผู้ประกอบการ SMEs ที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
– พัฒนาบริการทางธุรกิจ (Service Provider) และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)

ผลลัพธ์

– เครือข่าย SME ที่ได้รับการพัฒนามีความเข้มแข็ง
– ผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า
– Service Provider และผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
– ผู้ประกอบการในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
– มีการนำนวัตกรรม/งานวิจัยมาปรับปรุงผลิตภาพและผลิตผล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *