ออกแบบ Poster เพิ่มศักยภาพเสริมสร้างทักษะ ด้าน Digital และภาษา

20191030-Learning-inweb-01-001

หลักสูตรทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Digital Training Center)

ITPEC

มาตรฐานวิชาชีพ ITPE (Information Technology Professional Examination) เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการเติมเต็มช่องว่าง (Gap Filling) ด้านการพัฒนาบุคลากร ICT ด้านการประเมิน IT Competency ของบุคลากร

สมัครผ่านออนไลน์ www.nstdaacademy.com/itpe/login.php

IC3

IC3 Digital Literacy Certification คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วยด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นและเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

MOS

Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate คือ ประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างแท้จริง และนักศึกษาที่มีอายุ 15-21 ปียังมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันในเวที “MOS Olympic World Championship”และเวที “ACA Olympic World Championship”

CompTIA

CompTIA คือ ใบรับรองให้บุคคลในวงการ ICT (Certification) ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้แก่ Security, Networking, Cloud, Mobile CompTia Certification สามารถที่จะรองรับเทรนใหม่ๆ ของ Technology เป็น Certification Program ที่รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล และมีการตั้งระดับความสามารถในด้านไอทีเพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่กำลังจะมาในอนาคต ที่รวมไปถึง Cloud Computing และเทคโนโลยี Mobile

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตร ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายอบรมและบริการวิชาการ อาคารฝึกอบรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 025493085,4079
www.training.rmutt.ac.th

โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านภาษา (LANGUAGE TESTING CENTER)

RTTEP

เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์ ด้วยมาตรฐาน “Password” ซึ่งผลสอบมีความน่าเชื่อถือ และเริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโพัฒนาทักษะด้านภาษาลก สามารถใช้สมัครในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและสมัครงานได้

*ตรวจสอบองค์กรที่รับผลสอบสอบ RT-TEP ได้ที่
www.training.rmutt.ac.th/?cat=51

วิธีการสมัครใช้บริการ
ติดต่อ ฝ่ายอบรมและบริการวิชาการ อาคารฝึกอบรม
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.regtraining.rmutt.ac.th
มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 600 บาท

TELL ME MORE

โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษานิยมใช้ในมหาวิทยาลัย กว่า 10,000 แห่งทั่วโลกเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา
ภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ขั้น beginner ถึง advance พร้อมแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังการเรียน

วิธีการสมัครใช้บริการ
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.tellmemore.rmutt.ac.th/2015
ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในวันและเวลาราชการ)

Speexx

โปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และง่ายต่อการใช้งาน มีบทเรียนในส่วนของไวยากรณ์คำศัพท์ การออกเสียง และสำเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความด้วย

วิธีการสมัครใช้บริการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในวันและเวลาราชการ)

Eurotalk

โปรแกรมการเรียนภาษาอาเซียนเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง และการพูด การอ่านและการเขียนโปรแกรม Euro Talk มีให้บริการ
ทั้งหมด 10 ภาษาดังนี้ Chinese Mandarin, Japanese, Burmese, French, Korean, Indonesian, Khmer, Tagalog, Malay, Vietnamese

วิธีการสมัครใช้บริการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในวันและเวลาราชการ)

Sanako

โปรแกรมสำหรับฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษซึ่งสามารถนำข้อความจากสื่อต่างๆ ที่มี เช่น จากใน Website, ไฟล์ Microsoft Word เป็นต้น โดยระบบจะใช้เทคโนโลยี Text To Speech Technology เพื่อการแปลงข้อความให้เป็นเสียง

วิธีการสมัครใช้บริการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในวันและเวลาราชการ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดทักษะด้านภาษาได้ที่
ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในวันและเวลาราชการ)
Facebook : RMUTT.LanguageCenter
e-mail : englishcenter@rmutt.ac.th
โทร. : 02-549-3658
www.library.rmutt.ac.th/?page_id=12031

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *