art7125403

February 4, 2019

เกียรติบัตร,ประกาศนียบัตร

April 25, 2018

ข้าวอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์
June 17, 2016

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
March 23, 2016

แนะแนว

แนะแนว
February 15, 2016

จำนวนผู้สมัครสอบตรง ราชมงคลธัญบุรี 2559

จำนวนผู้สมัครสอบตรง ราชมงคลธัญบุรี 2559  
December 22, 2015

บูทปี2559

บูทปี 2559  
November 2, 2015

โปสเตอร์งานวิจัยเรื่อง มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดไฟรั่วผ่านสมาร์ตโฟน

โปสเตอร์งานวิจัยเรื่อง มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดไฟรั่วผ่านสมาร์ตโฟน ที่มาของผลงาน : ปัจจุบันหากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าจะสามารถดูได้จากตัวมิเตอร์ที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าหรือที่แผงมิเตอร์รวมตามอาคารพักอาศัย หรือตรวจสอบจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าในทุกๆ เดือน ซึ่งไม่สะดวกต่อการตรวจสอบหรือบริหารจัดการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกนำมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันก้าวสู่รูปแบบที่เรียกว่าสมาร์ตโฟน(Smartphone) โดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับเพิ่มความสามารถของโทรศัพท์ การนำมาประยุกต์รับส่งข้อมูลกับมิเตอร์จึงเป็นการลดต้นทุนที่ส่วนแสดงผล นอกจากการแสดงค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังได้พัฒนาศักยภาพมิเตอร์ด้วยการเพิ่มชุดวงจรตรวจไฟรั่วสำหรับส่งข้อมูลไปแสดงที่สมาร์ตโฟน ความเป็นนวัตกรรม : มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าทั่วไปจะใช้วัดหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบรายเดือน การเพิ่มชุดตรวจวัดไฟรั่วเข้าไปในตัวมิเตอร์จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับประโยชน์จากตัวมิเตอร์ โดยมีการแสดงผลและควบคุมผ่าน Application ที่ Smartphone ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของมิเตอร์ ทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา
September 24, 2015

RMUTT

RMUTT
November 4, 2014

ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ป้ายโรอัพหลักสูตรระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล ประกอบไปด้วยคณะต่าง ๆ ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 9 เหตุผล ที่ควรเลือกเรียนราชมงคลธัญบุรี จบแล้ว…มีงานทำ หลากหลายสาขาวิชา … เรียนตามความถนัด […]
June 3, 2013

สรรหาอธิการบดี

สรรหาอธิการบดี
March 21, 2013

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลเกียรติคุณห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.moodle.rmutt.ac.th รางวัลระดับหน่วยงาน รางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้งาน สาขาวิชาที่มีการส่งเสริมการใช้งาน  6  สาขา จำนวนรายวิชาที่มีการเปิดสอน และมีนักศึกษาเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง 1. ภาควิชาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ 2. สาขาภาษาตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์ 3. สาขาสังคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ 4. ภาควิชาการบัญชีและการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ 5. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  […]
April 4, 2012

ออกแบบแผ่นพับโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ออกแบบแผ่นพับโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) http://e-learning.deqp.go.th ของ สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสิรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ คือ ภัยที่มีผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ หรือเกิดความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อสังคม และอื่นๆ อีกมากมายมนุษย์เราต้องเผชิญกับภัยพิบัติบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดคือภัยพิบัติจากซึนามิ น้ำท่วม ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในประเทศไทย เราจึงควรศึกษาสาเหตุ วิธีการป้องกันและการเตรียมตัวรับมือเหตุการณ์รุนแรง ในหลักสูตรนี้เราจะเรียนรู้ถึงภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและที่มาจากการกระทำของมนุษย์ ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ -แผ่นดินไหว -สึนามิ -อุทกภัย -ดินถล่ม ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ […]