joon22

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities

http://www.4icu.org/th/

  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 14 ของประเทศ (จากเดิมอันดับที่ 22 ของประเทศ)
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 3 ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT)

webmometric-new3-01

 

 

ออกแบบโดย : นางสาว อำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์

ที่ปรึกษา : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

ข้อมูลโดย : นิติ วิทยาวิโรจน์

August 10, 2017

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities http://www.4icu.org/th/ มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 14 ของประเทศ (จากเดิมอันดับที่ 22 ของประเทศ) มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 3 ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT) […]
August 4, 2017

ประกาศ ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลกจาก webbomatic 2017

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2017 ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดประกอบด้วย Webometrics ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2017 โดยมีรายละเอียดดังนี้ การจัดอันดับโดย Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand) มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 24 ของประเทศ มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]
August 4, 2017

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2017

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2017 ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดอับดับทั้งสิ้น  ประกอบด้วย Top Universities by Google Scholar Citations 2017 การจัดอันดับโดย Top Universities by Google Scholar Citations (http://www.webometrics.info/en/node/169) […]
July 19, 2017

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแบบปกหนังสือ ปกรายงานด้วย Program Illustrator

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแบบปกหนังสือ ปกรายงานด้วย Program Illustrator ณ เทศบาลนครรังสิต ภายใต้โครงการอบรมเทคนิคการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยส่อนสำหรับพนักงานครูระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และนวัตกรรมการสร้างสื่อบทเรียนสำหรับครู ให้สามารถนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การสร้างข้อสอบ แบบทดสอบ ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยอีกโดยมีกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2560
May 10, 2016

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการ Social Marketing 29 เมษายน 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการ social Marketing 29 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
May 10, 2016

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 20-22 เมษายน 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 20-22 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ