pattariya

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการสิงห์อาสา “สร้างงาน สร้างอาชีพ” หลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค. 63

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการสิงห์อาสา “สร้างงาน สร้างอาชีพ” หลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค. 63 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 40 คน

icon56-1806-1

 

October 26, 2020

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการสิงห์อาสา “สร้างงาน สร้างอาชีพ” หลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค. 63

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการสิงห์อาสา “สร้างงาน สร้างอาชีพ” หลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค. 63 ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการสิงห์อาสา “สร้างงาน สร้างอาชีพ” หลักสูตร Graphic Design เบื้องต้น เมื่อวันที่ 24-25 ต.ค. 63 เวลา 09.00 […]
August 31, 2020

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ กิจกรรมเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ กิจกรรมเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อตอบสนอง ต่อแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มเครือข่ายเครื่องจักรกล ยกระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และเกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล ทั้งผู้ให้บริการเครื่องจักรด้านการเกษตรและความต้องการของเกษตรกร โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ 2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาชิกของโครงการ และเพิ่มช่องทางการใช้บริการเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์การเกษตร 3. เพื่อจัดทำข้อมูลเผยแพร่การเรียนรู้ ข้อมูลสมรรถนะ ข้อมูลการใช้งานเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี […]
August 27, 2020

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร iWork @ RT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 40 […]
August 25, 2020

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร iWork @ RT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 40 […]
July 8, 2020

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ภาพบรรยากาศ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E Book “เรื่องเล่คนชายขอบ” เพื่อการเผยแพร่เรื่องเล่าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิส์ (E-Book ให้ผู้ที่สนใจงานความร่วมมือระหว่างประเทศของจังหวัดชายแดนและจังหวัดชายแดน คู่ขนานได้เข้าใจกระบวนการดำเนิงานชัตเจนมากยิ่งขึ้น […]
November 7, 2019

ออกแบบ Poster เพิ่มศักยภาพเสริมสร้างทักษะ ด้าน Digital และภาษา

หลักสูตรทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Digital Training Center) ITPEC มาตรฐานวิชาชีพ ITPE (Information Technology Professional Examination) เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการเติมเต็มช่องว่าง (Gap Filling) ด้านการพัฒนาบุคลากร ICT ด้านการประเมิน IT Competency […]
August 9, 2019

ผลงานการออกแบบแผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุรี DIGITAL LIBRARY

แผ่นพับห้องสมุด มทร.ธัญบุรี DIGITAL LIBRARY ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี เปิดให้บริการทั้งหมด 5 ชั้น ชั้น 1 มีบริการ – ประชาสัมพันธ์ – บริการยืม – คืนหนังสือ – บริการสมัครสมาชิค, ต่ออายุสมาชิคทุกประเภท – เปิดบริการ Wifi RMUTT – […]
March 25, 2019

ออกแบบ โปสเตอร์ ระบบบ้านพักสวัสดิการ RMUTT ผ่าน application Horganice

ออกแบบ โปสเตอร์ ระบบบ้านพักสวัสดิการ RMUTT ผ่าน application Horganice ขอเชิญบุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมใช้ระบบบ้านพักสวัสดิการ  1. การดาวน์โหลด Application สามารถดาวโหลดได้ ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 2. การใช้งานผู้เช่า สามารถดูบิลออนไลน์ได้, แจ้งซ่อมบ้านพัก ฯลฯ 3. มีการแจ้งเตือนผ่าน Application เช่น การรับบิล, […]
January 29, 2019

หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc

ทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (วิทยากรภายใน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี(ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์) ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวรัชนี แสงแก้ว(ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายงานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์/ให้บริการแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ(Tell me more)) สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม  ข้อมูลแบบสอบถามที่ต้องการสร้าง ลงทะเบียนได้ที่ : www.regtraining.rmutt.ac.th:8080/ หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป เพื่อนำเสนอข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลสะดวก […]
July 23, 2018

ผลงานการออกแบบโปสเตอร์ Maker From maker to innovation

“จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม” เงื่อนไขการขอเข้าใช้บริการ เพียงแค่คุณมีแนวคิด (idea) และเพื่อนร่วมฝันต่างคณะ 3-5 คนพร้อมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ก็สามารถยื่นขอรับบริการพื้นที่ได้ ติดต่อขอรับบริการได้ที่เค้าเตอร์ยืมคืนอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดกลาง) โทร 02-549-3643 หากได้รับพิจารณาคณะกรรมการจะเรียกสัมภาษณ์ก็จะได้สิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว  
June 13, 2018

ผลงานการออกแบบ โปสเตอร์ RMUTT E-Library App

ผลงานการออกแบบ โปสเตอร์ RMUTT E-Library
June 13, 2018

ผลงานการออกแบบ Backdrop โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่

ผลงานการออกแบบ Backdrop โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (TM ACADEMY)