regent

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาในรายวิชา presentation technique คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 55 คน

 

May 10, 2019

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ infographic เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาในรายวิชา presentation technique คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 55 คน […]
May 2, 2019

ภาพบรรยากาศการอบรม photoshop illustrator

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม photoshop และโปรแกรม illustrator ให้กับนักศึกษาในรายวิชา presentation technique คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น […]
April 19, 2019

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟฟิกสำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดอบรมหลักสูตรหลักสูตรการสร้างอินโฟกราฟฟิกสำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพ โดยมีวิทยากรบรรยายคือ นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟฟิกสำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพ ณ สำนักวิททยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชวันที่ 3-5 เมษายน 2562 สร้าง Infographic ประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้ เช่น สื่อการเรียนการสอนท สื่อออนไลน์ เป็รต้น […]
February 5, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ รายงาน 1. งานประจำ 2. งานโครงการ 3. งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ งานประจำที่ได้ดำเนินงาน รายการ รายการ จำนวน 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 94 ข่าว 2. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 1 เว็บไซต์ 3. […]