สรุปงาน

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. งานประจำ

2. งานโครงการ

3. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

เว็บที่พัฒนาใหม่

รายการ วันที่พัฒนา
1. Lifelong Learning : การเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 เมษายน 2562
2. แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
ด้านสังคม คนไทย 4.0 : KhonThai 4.0
19 เมษายน 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

งานประจำที่ได้ดำเนินงาน

รายการ จำนวน
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 10 เว็บไซต์ 38 เรื่อง
2. ปรับปรุงเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– แก้ไขโค้ดเพิ่มเติม VDO เคล็ดลับการเตรียมตัว
– icon banner การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
– con banner ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3 จุด
3. เข้าร่วมอบรม 2 โครงการ
4. ถ่ายทอดความรู้ 5 ครั้ง
5. งานออกแบบ 6 แบบ

present 7 พฤษภาคม 2562

งานด้านการประชาสัมพันธ์ 38 ข่าว

รายการ จำนวน
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ภาษาไทย) 17 ข่าว
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 1 ข่าว
3. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ข่าว
4. อัลบั้มภาพมหาวิทยาลัย 6 อัลบั้ม
5. เว็บบล็อกของฝ่ายเว็บไซต์ 5 ข่าว
6. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 ข่าว
7. RMUTT Green University 5 ข่าว

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562present 7 พฤษภาคม 2562

เข้าร่วมการอบรม จำนวน 2 โครงการ

รายการ จำนวน
1. เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการ
วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
1 วัน
2. เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม TDPK Bootcamp: Google Ads
เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562
2 วัน

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

ถ่ายทอดความรู้ 5 ครั้ง

รายการ จำนวน
1. สอนเจ้าหน้าที่จากกองอาคารและสถานที่ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บ
ของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ เว็บไซต์กองอาคารสถานที่
เว็บไซต์ green university (24-25 เมษายน 2562)
1 วัน
2. โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก้ ท้องถิ่น และสังคมในหัวข้อ
“การสร้าง Inforgraphic สำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพ”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (3-5 เมษายน 2562)
3 วัน

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

งานโครงการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 10 เว็บไซต์ รวม 58 เรื่อง

รายการ จำนวน
บริการวิชาการ 25 ข่าว
SME Go Online 33 ข่าว
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีการเกษตร
(Cluster 2019)
1 ข่าว

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

งานออกแบบของโครงการ

รายการ จำนวน
1. ปกรายงานงวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร SME
ปี 62 จำนวน 1 แบบ (จำนวน 1 แบบ 3 ชิ้น คือ ออกแบบ1 แบบอีก2 ปกแก้ไขเฉพาะชื่อ
เรื่อง)
 3 ปก
2. โรอัพกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ในโครงการ
สนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 ขนาด 100*200 cm.
 1 ชิ้น
3. สติกเกอร์ติดโรอัพกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ใน
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 จำนวน 10 สถานที่
10 สถานที่
4. แผ่นพับ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ในโครงการ
สนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562
 2 หน้า
2แบบ

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

present 7 พฤษภาคม 2562

 

 

May 7, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. งานประจำ 2. งานโครงการ 3. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เว็บที่พัฒนาใหม่ รายการ วันที่พัฒนา 1. Lifelong Learning : การเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 เมษายน 2562 2. แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) […]
March 5, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. งานประจำ 2. งานโครงการ 3. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ งานประจำที่ได้ดำเนินงาน รายการ จำนวน 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์  58 ข่าว 2. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 1 เว็บไซต์ 3. ออกแบบ 4 […]
February 5, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ รายงาน 1. งานประจำ 2. งานโครงการ 3. งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ งานประจำที่ได้ดำเนินงาน รายการ รายการ จำนวน 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 94 ข่าว 2. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 1 เว็บไซต์ 3. […]
January 8, 2019

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

    สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.งานประจำ 2.งานโครงการ 3.งานอื่นๆ   งานประจำที่ได้ดำเนินงาน รายการ จำนวน 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์  50 เรื่อง 2. พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 1 เว็บไซต์ 3. ปรับ Theme Website […]
November 6, 2018

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.งานประจำ 2.งานโครงการ 3.งานอื่นๆ งานประจำ  
October 2, 2018

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงาน 2.งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  
September 18, 2018

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงาน 2.งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  
September 17, 2018

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงาน 2.งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.ปัญหาและข้อเสนอแนะ รายงานผลการดำเนินงาน
September 4, 2018

สรุปผลงานเผยแพร่และพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. หนังสือเกษียณ กำหนดส่งโรงพิมพ์ สัปดาห์นี้ 2. ออกแบบบูทคลัสเตอร์ งาน 7 กันยายน 2561 3. อัลบั้มรับปริญญา พระฉายาลักษณ์ 4. Infographic จบ/มีงานทำ แก้ไขแบบ/เพิ่มเติมข้อมูล
June 5, 2018

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2561

สรุปผลงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2561 งานนำเสนอประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.รายงานผลการดำเนินงาน 2.งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.ปัญหาและข้อเสนอแนะ รายงานผลการดำเนินงาน      
December 21, 2017

รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก

รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก เนื่องด้วยมีการจัดทำอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก โดยใช้หลักการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities หรือ “Ranking Web of World Universities” ที่จัดทำโดย Cybermetrics Lab ใน www.webometrics.info ซึ่งในการจัดทำอันดับของเว็บ Webometrics นั้น มีสูตรในการจัดอันดับประกอบไปด้วย PRESENCE. วัดจำนวนเว็บเพจจาก website […]
August 10, 2017

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities http://www.4icu.org/th/ มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 14 ของประเทศ (จากเดิมอันดับที่ 22 ของประเทศ) มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 3 ของประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT) […]