เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

วรรณวิสา โพธิ์มณี
May 22, 2015

เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

images-profile

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

Email:  p.sakurajung@gmail.com
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์ : 086-684-****  หรือ 02-549-3083

 • ประวัติการศึกษา

– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (สื่อคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ปี 2555
– ศศ.บ. ธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2548

 • ตำแหน่งปัจจุบัน:

นักวิชาการศึกษา งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี

 • ประสบการณ์ทำงาน
  บริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี
 • ประวัติด้านวิทยากร
   ที่ เรื่องที่สอน/บรรยาย สถานที่/หน่วยงานที่จัด วันที่
   1 โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 2 ของ มทร.ธัญบุรี
  (คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศ)
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  13-15 สิงหาคม 2557
   2 โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 1 ของ มทร.ธัญบุรี
  (คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศ)
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1-3 กรกฎาคม 2557
  3 1 วันของวัยทีน บนโลกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา 28 กุมภาพันธ์ 2556
  4 Social Media สนุกอย่างไร ให้ปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา 21 กุมภาพันธ์ 2556
  5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการฐานข้อมูลและการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Librarian) บรรยายหัวข้อ Work Shop การพัฒนา Web blog สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การออกแบบให้เหมาะสมและสวยงาม weblog:Design) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 8 กุมภาพันธ์ 2556
  6 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher2010 Bangkok Patana School 4 กรกฎาคม 2555
  7 โครงการการสร้างเว็บไซต์ ถวายความรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CMS WordPress ณ สชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น 9คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 25-27 เมษายน 2555
  8 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสือสารอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ด้วย Social Media วิทยาลัยพาณิชการราชดำเนิน 9 ตุลาคม 2554
  9 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสือสารอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ด้วย Social Media วิทยาลัยพาณิชการราชดำเนิน 9 มิถุนายน 2554
  10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Adobe Presenter” ให้แก่อาจารย์คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ 21-22 มิถุนายน 2554
  11 Microsofe Phubsher/ Photoshop/ Illustrator สำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
  12 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver เทศบาลเมืองรังสิต ประจำปี 2554
  13 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS Joomla มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
  14 โครงการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME เรื่อง “Social Network และเทคนิคการสร้างงานนำเสนอ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 30 พฤษภาคม 2554
  15 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Presenter สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 มีนาคม 2553
  16 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS Joomla เทศบาลเมืองรังสิต ประจำปี 2553
  17 หลักสูตรการพัฒนาสิ่อสิ่งพิมพ์ ของโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2553
  18 หลักสูตรการพัฒนาสิ่อสิ่งพิมพ์ ของโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2552
  19 ให้คำปรึกษาเรื่อง Library 2.0 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนิด้า) 21 ตุลาคม 2552
  20 Adobe  Presenter  รุ่นที่ 3 (โครงการผลิตสื่อ e-Learning) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 11 มิถุนายน 2551
  21 Adobe  Presenter  รุ่นที่ 2 (โครงการผลิตสื่อ e-Learning) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 28 พฤษภาคม 2551
  22 Adobe  Presenter รุ่นที่ 1 (โครงการผลิตสื่อ e-Learning) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7 พฤษภาคม 2551
  23 การออกแบบด้วยโปรแรมPhotoshop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  24 Mambo  Basic Workshop (สำหรับนักศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 27-28  มี.ค. 51
  25 Mambo  Basic Workshop (สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6-7 พ.ย. 50
  26 การใช้งานโปรแกรม Macromedia  Dreamweaver  เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 27-28 ก.พ. 51
  27 Mambo  Basic  Workshop (สำหรับนักศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  28 Photoshop  เบื้องต้นโครงการ 30 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 9 พ.ค 50

  ประสบการณ์การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน

  ที่ การสัมมนา / อมรม  เรื่อง วันที่อบรม หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด
  1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 27 (WUNCA27) 15 – 17 กรกฎาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  2 เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่กับ Social Media” 19 มิถุนายน 2556 โดย คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ดำเนินงานโดย กองประชาสัมพันธ์ โทร.0-2549-4992 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
  3 พัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน แอนด์ สปา
  4 โครงการอบรมททาไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากมุมมองใหม่ที่แตกต่าง 14 มิถุนายน 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่าง   ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5 โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง สู่ความสำเร็จด้วยแนวคิดเชิงบวก 28 มิถุนายน 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่าง   ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6 Mambo  Component   Workshop 26-27 กุมภาพันธ์ 2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารมัลติมีเดีย  ชั้น 2
  7 เข้าร่วมอบรม Microsoft SharePoint 2007 17-21 ธันวาคม 2551 ตึกกระทรวงยุติธรรม
  8 Camtasia 16 พฤษภาคม 2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารมัลติมีเดีย  ชั้น 2
  9 Macromedia Fireworks 20-22 พฤษภาคม 2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารมัลติมีเดีย  ชั้น 2
  10 Adobe  Indesign 22-25 กรกฎาคม 2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  11 Building Capacity in Educational  Leadership and Management in the ASEAN Community 15-18 ตุลาคม 2555 CPSC : Colombo Plan Staff College for Technician Education CPSC, Manila, Philippines
  12 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม  หัวข้อ  “Mambo Basic Workshop” 20 มีนาคม 2550 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต)
  13 การพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล 27-29 มีนาคม 2550 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ NPOL ศูนย์บริการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต)
  14 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการให้บริการ 30 มีนาคม 2550 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารมัลติมีเดีย  ชั้น 2
  15 Mambo Template Workshop 19 มิถุนายน 2550 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต)
  16 สัมนาที่ประเทศสิงคโปร์ 21-23 มิถุนายน 2550 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ  ประเทศสิงคโปร์
  17 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง    ตามมาตรฐาน SCORM 22-25  พฤษภาคม 2550 สวทช.  ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตึกกระทรวงยุติธรรม
  18 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Learning Object   Development” 25 – 27 กรกฎาคม 2550 สวทช.  ร่วมกับ  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตึกกระทรวงยุติธรรม
  19 การพัฒนาเนื้อหา  e-Learning  ตามมาตฐาน  SCORM 2004 6 สิงหาคม 2550 สวทช.  ร่วมกับ  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตึกกระทรวงยุติธรรม

  ประกาศนียบัตร (Certificate) 

  ที่ Certificate หน่วยงาน วันที่ออกใบประกาศ
  1 IC3 Internet and Computing core Certification Certiport, Inc. May 16, 2013
  2 Building Capacity in Educational  Leadership and Management in the ASEAN Community CPSC : Colombo Plan Staff College for Technician Education October 18, 2012
  3 Microsoft Certified Application Specialist for Office PowerPoint 2007 Microsoft Certified November 24, 2009
  4 ICDL Start Certificate ICDL International Computer August 4, 2008
  1.   Concepts of Information Technology (IT)
  2.   Using the Computer and Managing Files
  3.   Word Processing
  4.   Information and Communication
  5 Microsoft Office Specialist Office Certification  Microsoft Office Word 2003 Microsoft August 15, 2008

  ผลงานด้านอื่น ๆ